Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny 2012
PDF

Słowa kluczowe

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
IPET
rozporządzenia MEN

Abstrakt

17.11. 2010 r. weszły w życie rozporządzenia MEN dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zobowiązują one do tworzenia specjalistycznej dokumentacji, takiej jak Indywidualny Program Edukacyjno‐Terapeutyczny.

PDF

Bibliografia

Akty prawne:
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487.
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno‐pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1488.
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1489.
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1490.
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1491.
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1492.
Publikacje książkowe:
Trochimiak B., Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Poznanie, planowanie, wspieranie – diagnoza, program, praktyka, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Wydane przez MEN, Departament
Zwiększania Szans Edukacyjnych, 2011 r

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##