Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji społeczności łotewskiej
w okręgu połockim BSRR w latach 1924–1930 i 1935–1938. Autor analizuje
główne skupiska łotewskie, ukazuje zmiany w życiu łotewskich chłopów
w związku z przemianami gospodarczymi i kulturowymi. Szczególną uwagę
zwraca się na działalność Biura Łotewskiego przy Komitecie Okręgowym
KP(b)B w Połocku, które realizowało politykę narodowościową bolszewików
i gromadziło wiele informacji o życiu Łotyszy w latach dwudziestych XX wieku.
W podsumowaniu autor analizuje przemiany społeczne lat 30., które zmieniły
strukturę ludności łotewskiej, a także tragiczne losy Łotyszy w okresie wielkiego terroru.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.07
pdf (Русский)