Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Ewolucja stosunków społecznych w nowoczesnych warunkach wymaga od nauczycieli korzystania z zasobów informacyjnych i technologii cyfrowych. Efektywność nie tylko procesu kształcenia na uczelni, ale także stopień
wtórnej socjalizacji młodzieży zależy od intensywności komunikacji w sferze
informacyjnej. Artykuł dotyczy problemu wykorzystania zasobów i technologii
cyfrowych przez wykładowców kazachskich uniwersytetów (na przykładzie regionu Karaganda). Artykuł został przygotowany na podstawie danych z badania socjologicznego (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) przeprowadzonego
w uniwersytetach regionu karagandyjskiego w Kazachstanie. Celem badania efektywności wykorzystania technologii i zasobów informatycznych w procesie kształcenia na uczelniach było przedstawienie praktycznych rekomendacji
w celu poprawy jego efektywności. Na podstawie wyników badań stwierdzono,
że na rozwój sfery informacyjno-komunikacyjnej na uczelniach wpływają czynniki „obiektywne” i „subiektywne”. Pierwsze wiążą się z niedociągnięciami w sferze technicznej procesu edukacyjnego, drugie – z brakiem świadomości
niektórych wykładowców na temat nowoczesnych zasobów Internetu w swojej
dziedzinie zawodowej. Zidentyfikowane problemy można przezwyciężyć za pomocą działań, których celem jest zwiększenie szybkości informowania wykładowców o wykorzystaniu zasobów informacyjnych, zwiększenie szybkości łącza
internetowego oraz ogólnego wyposażenia technicznego uniwersytetów.

 

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.04
pdf (Русский)