Plik PDF

Słowa kluczowe

szara strefa
gospodarka nierejestrowana
nierejestrowane zatrudnienie

Abstrakt

W artykule scharakteryzowane zostało zjawisko tzw. szarej strefy w gospodarce w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego. Pierwsza część rozdziału koncentruje się na przedstawieniu definicji szarej strefy oraz opisie metod jej pomiaru. W dalszej części poprzez pryzmat danych liczbowych analiza prezentuje skalę tego zjawiska w Polsce na tle państw UE i wskazuje na konsekwencje działalności gospodarczej podejmowanej w szarej strefie.

Plik PDF