CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

Czasopismo „Conversatoria Litteraria” posiada wymiar międzynarodowy. Pismo jest wydawane od 2008 roku i poświęcone głównie zagadnieniom komparatystyki literacko-kulturowej, i nieodłącznych od niej historii, teorii literatury oraz filozofii (także filozofii języka). Od 2009 roku współwydawcą jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu czasopismo wzbogaciło swoje pole badawcze o problemy folkloru słowiańskiego. Struktura uwzględnia zarówno aspekty metodologiczne, jak i tematykę publikacji. Artykuły publikowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim i niemieckim.

PUNKTY MNISW: 5

ISSN: 1897-1423

INDEKSOWANIE: ERIH Plus

LICENCJA: CC_by-nd/4.0

ZASADY ETYKI:

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja czasopisma "Conversatoria Litteraria" przestrzega zasad etycznych oraz procedur zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.

Autor zgłaszający artykuł do druku jest odpowiedzialny za jakość oraz oryginalność przedkładanego tekstu. Wszelkie przejawy naukowej nierzetelności (wykorzystanie – bez odpowiedniego przypisu – prac innych osób, ukrycie autorstwa bądź wsparcia zapewnianego przez instytucje finansujące badania) będą skutkowały odrzuceniem artykułu przez redakcję. Autor gwarantuje również, iż zgłaszany tekst nie był nigdy wcześniej drukowany w takiej samej postaci. Jeśli tekst jest zmodyfikowaną wersją wcześniejszej publikacji, powinno być to wyraźnie zaznaczone przy jego zgłoszeniu – w takiej sytuacji, jeśli redakcja zdecyduje się na druk przedkładanego artykułu, będzie on musiał być opatrzony odpowiednią adnotacją, informującą o jego pierwotnej postaci i miejscu publikacji.

PROCES RECENZJI:

Recenzent zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej opinii na temat przedłożonego mu artykułu; opinia powinna być wolna od wszelkich uwag o charakterze osobistym bądź sądów wartościujących, które nie zostały poparte argumentami. Opinia recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiedzialna jest redakcja pisma). Recenzja musi zawierać jasną deklarację – pozytywną bądź negatywną – dotyczącą publikacji przedkładanego artykułu. W przypadku, gdy recenzenci przedstawiają rozbieżne lub sprzeczne opinie, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub zwraca się o ocenę do kompetentnego w danej problematyce członka rady naukowej pisma. Uzyskana w tym trybie opinia eksperta jest dla redakcji wiążąca. Wydruki recenzji, podpisane przez recenzentów i opatrzone datą ich wykonania, gromadzone są w archiwum pisma.