Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Wymogi edytorskie

 • Edytor: Microsoft Word,
 • Marginesy: wszystkie 2,5,
 • Objętość tekstu: ok. 20 tys. znaków,
 • Czcionka: Times New Roman, 12,
 • Imię i nazwisko autora, afiliacja: z lewej strony, 12,
 • Tytuł artykułu: wypośrodkowany, wielkie litery, pogrubiony, 16,
 • Tekst główny: wyjustowany, akapity 1,25 (automatyczne – nie ręczne), odstępy między wierszami 1,15,
 • Śródtytuły: wypośrodkowane, pogrubione, 12,
 • Tytuły utworów w tekście kursywą,
 • Cytaty dłuższe niż 3 linijki wydzielić oddzielnie, 11, odstęp 1,
 • Dla oznaczenie skrócenia cytatu stosujemy […],
 • Przypisy[1], przypisy do prac pod redakcją[2], przypisy do prac zbiorowych[3], przypisy do czasopism[4], przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego[5], przypis do występującego już wcześniej przypisu[6], przypis do stron internetowych[7], przypis do dokumentów elektronicznych[8],
 • Przypisy na dole strony, 10, odstęp 1,
 • Bibliografia – nazwisko, inicjał imienia (lub imion), dalej zgodnie ze schematem przypisów.

Przykłady:

Смирнов И., Кризис современности, Москва 2010.

Брагинская Н., Славянское возрождение античности, в: Русская теория 1920-1930-е годы, Москва 2004, с. 49-80.

Kłańska M., Odyseusz, w: Mit – człowiek – literatura, Praca zbiorowa, Wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 245-276.

Серман И., Пути и судьбы Григория Гуковского, „Новое литературное обозрение” 2002, № 3 (55), с. 54-65.

Rosenfield K., lderlins Antigone und Sophoklestragisches Paradoxon, „Poetica”, Band 33 (2001), Heft 3-4, S. 465-502.

Prosimy również o dołączenie w języku angielskim i polskim:

 • tytułu,
 • krótkiego streszczenia (5-7 zdań),
 • słów kluczowych
 • informacji o autorze: imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, uczelnia/miejsce pracy (zajmowane stanowisko, wydział, instytut, katedra, zakład), miasto, państwo.

[1] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, Miasto rok, s. xx

[2] Tytuł pracy kursywą, (red.), I. Nazwisko, Miasto rok, s. xx

[3] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, w: Tytuł pracy kursywą, (red.), I. Nazwisko, Miasto rok, s. xx.

[4] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, „Tytuł czasopisma” rok, nr x (xx), s. x.

[5] Ibidem, s. xx.

[6] I. Nazwisko, op. cit., s. xx

[7] http://www.strona.pl, data dostępu.

[8] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, http://www.strona.pl, data dostępu

Do zgłoszenia należy dołączyć    oświadczenie autora

Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;

- Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe.

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

- Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

- Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;\

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.