O czasopiśmie

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem czasopisma jest stworzenie wieloaspektowego forum wymiany opinii naukowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki w dyscyplinie literaturoznawstwo w jego interdyscyplinarnych odsłonach.
Rocznik „Conversatoria Litteraria” posiada wymiar międzynarodowy. Pismo jest regularnie wydawane od 2008 roku i poświęcone jest zagadnieniom komparatystyki literacko-kulturowej i nieodłącznych od niej religii, historii, teorii literatury oraz filozofii (także filozofii języka). Tak szerokie spektrum badania literatury pozwala na rozpatrywanie zagadnień literaturoznawczych w kontekście innych dyscyplin naukowych zarówno związanych z dziedziną nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii, filozofia, historia, nauki o sztuce), jak i innych powiązanych z literaturą (nauki socjologiczne, psychologia, sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne i in.), co pozwala na skierowanie czasopisma do szerokiego kręgu odbiorców. Dzięki wielostronnemu ujęciu różnych aspektów zagadnień literackich artykuły publikowane w czasopiśmie zawierają często nowatorskie podejście do poruszanej problematyki, wnosząc tym samym istotny wkład merytoryczny w stan wiedzy o literaturoznawstwie oraz innych dyscyplinach naukowych. Od 2009 roku współwydawcą jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu czasopismo wzbogaciło swoje pole badawcze o problemy folkloru słowiańskiego. Struktura uwzględnia zarówno aspekty metodologiczne, jak i tematykę publikacji. Artykuły publikowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim i niemieckim.

ISSN: 1897-1423

e-ISSN: 2956-4646

INDEKSOWANIE: ERIH PlusIndex Copernicus, CEON, CEJSH, Biblioteka Nauki, Baza Wiedzy UPH, EBSCO

LICENCJA: CC_by-nd/4.0

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWANIA: rocznik, w wersji papierowej i elektronicznej

WYDAWCA: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, DS. 5, 08-110 Siedlce, https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl/

ZASADY ETYKI:

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja czasopisma "Conversatoria Litteraria" przestrzega zasad etycznych oraz procedur zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Wskazanie autorstwa pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w powstanie publikacji - koncepcję i realizację badań, interpretację wyników badań. Redakcja czasopisma stosuje zasady, ograniczające wystąpienie zjawiska ghostwriting i guest autorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składają oświadczenie dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.

2. Ujawnienie i konflikt interesów

Obowiązkiem autora jest ujawnienie źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów. Ma on też obowiązek wskazać istotne przesłanki, mogące prowadzić do konfliktu interesów.

3. Standardy przygotowania tekstu

Artykuły składane do czasopisma muszą być dziełami oryginalnymi, nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich. Nie mogą być one wcześniej publikowane, jak również składane do druku w innym wydawnictwie. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się przedkładanie artykułu naukowego, który jest tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do innego czasopisma.

4. Dostęp do danych i przechowywanie danych

Autor powinien być gotowy do umożliwienia dostępu do danych nieprzetworzonych, dotyczących złożonej pracy. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

5. Błędy wykryte po złożeniu lub opublikowaniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu lub jego opublikowaniu autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji oraz współpracy z nią w celu wycofania tekstu lub opublikowania odpowiedniej erraty.

6. Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien dołożyć należytej staranności, aby nazwiska autorów umieszczanych w pracy zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne. Wymienione tutaj przypadki naruszenia zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

`1. Odpowiedzialność za publikowane teksty

Kolegium redakcyjne ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi ono odpowiedzialność za  decyzje dotyczące złożonych artykułów. Publikacje poddawane są ocenie redaktora tematycznego, a następnie przekazywane redaktorowi naczelnemu. Jeśli artykuł spełnia wymogi merytoryczne oraz odpowiada profilowi czasopisma, redaktor naczelny podejmuje decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich, plagiatu, autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

2. Bezstronność

Na proces podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu wpływ ma przede wszystkim jego oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma. W żadnym wypadku nie są brane pod uwagę: pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

3. Poufność

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

4. Zapobieganie konfliktowi interesów

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

5. Polityka antyplagiatowa

W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor. W przypadku autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, kolegium redakcyjne informuje o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

6. Wycofanie tekstu

Redakcja ma prawo wycofać tekst po publikacji, jeżeli:

- istnieją dowody na nierzetelność wyników badań i/lub sfabrykowanie danych, a także popełnienie niezamierzonych błędów;

- wyniki badań zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu;

- praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Ogłoszenie to powinno zawierać informację o autorze (w tytule należy podać co najmniej tytuł pracy oraz nazwisko(a) autora(-ów) pracy) oraz przyczyny wycofania tekstu Należy wyróżnić błędy niezamierzone od umyślnego nadużycia, decydującego o wycofaniu tekstu. Teksty wycofane nie są usuwane z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania powinien być wyraźnie oznaczony.

W przypadku dwóch negatywnych recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o niezakwalifikowaniu artykułu do publikacji. W przypadku jednej negatywnej recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o publikacji artykułu po uwzględnieniu przez autora uwag i sugestii recenzenta.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

1. Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

2. Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe. Celem jest podniesienie wartości naukowej tekstu. Niedopuszczalna jest krytyka personalna autora.

3. Poufność

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Redakcyjnym. Prace autorów nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

4. Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

5. Konflikt interesów

Recenzent nie powinien recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów, wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją, z którymi jest związany pracą lub więzami osobistymi.

6. Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent ma obowiązek poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, W szczególności dotyczy to znaczącego podobieństwa, częściowej zgodności treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną recenzentowi pracą.

PROCES RECENZJI:

Podstawowe zasady kwalifikacji publikacji:

 • Do publikacji przyjmowane są oryginalne i twórcze wyniki badań, artykuły przeglądowe, recenzje, sprawozdania
 • Artykuły przesłane do redakcji czasopisma nie mogą być wcześniej publikowane ani też znajdować się w redakcji innych wydawnictw.
 • Przesłane do redakcji teksty winny spełniać wymogi dla autorów, opracowane przez redakcję.
 • Decyzja o przyjęciu przesłanego tekstu zależy od jego oryginalności, nowości oraz zgodności z określonym zakresem merytorycznym
 • Przesłane teksty artykułów winny mieć pełną adnotację dotyczącą danych (nazwisko, imię) Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych, afiliację, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenia autora.


Procedura recenzowania:

 1. Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomości i dostępna na stronie czasopisma.
 2. Publikacja zostaje poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process". Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 4. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio członkom Redakcji).
 5. Ostateczną decyzję o włączeniu artykułu do danego numeru czasopisma podejmuje Redaktor Naczelny.

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Teksty są publikowane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons CC BY-ND 4.0.