Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów

 1. Wskazówki dla Autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie Tempus oparta jest na pisemnej umowie między wydawcą a autorem, która obejmuje prawa i obowiązki stron, warunki i sposób ich realizacji, przeniesienie praw autorskich na czasopismo oraz oświadczenie Autora, na temat samodzielnego wykonania dzieła, nienaruszania praw osób trzecich oraz zgody na publikację artykułu.

Zgłoszenia artykułu należy dokonać poprzez system OJS lub przesłać tekst na adres: marcin.kruszynski@uph.edu.pl.

Po otrzymaniu artykułu od Autora redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Wydawca ma prawo zwrócić artykuł Autorowi, w celu dostosowania tekstu do wymagań dotyczących publikacji lub odmówić publikacji artykułu.

Recenzowany artykuł zostaje poddany formalnej i merytorycznej ocenie dokonanej przez dwie niezależne osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, na którym koncentruje się artykuł.

Warunkiem opublikowania pracy jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku otrzymania jednej negatywnej recenzji artykuł zostanie przekazany trzeciemu recenzentowi lub odrzucony.

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny.

 1. Zawartość i układ materiałów w publikacji:

– strona tytułowa;

– spis treści;

– wstęp lub przedmowa;

– tekst główny z przypisami;

– ewentualnie aneksy;

– wykazy skrótów i oznaczeń;

– bibliografia;

– wykazy ilustracji (z precyzyjnym podaniem źródeł);

– w razie potrzeby indeksy ślepe.

 1. Dodatkowe materiały

Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z plikiem tekstu):

– kilku słów/fraz kluczowych;

– afiliacji akademickiej/instytucjonalnej i numeru ORCID autora lub redaktora naukowego

- krótka nota biograficzna

 1. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów

Redakcja i formatowanie tekstu

 1. Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman, 12 pkt; interlinia 1,5; marginesy normalne (wszystkie 2,5 cm); wcięcie akapitowe 1 cm.
 2. Na początku artykułu: boldem (14 pkt) imię i nazwisko Autorki/Autora oraz afiliacja.
 3. Tytuł artykułu (czcionka 14) i śródtytuły (czcionka 12) – wyśrodkowane – zapisujemy boldem.
 4. Po tekście głównym - bibliografia, spis źródeł, rozwiązania skrótów itp.
 5. Przypisy bibliograficzne na dole strony, łacińskie.
 6. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty do 2 linii. Cytaty powyżej 2 linii wyodrębniamy z tekstu odstępami nad i pod cytatem i zapisujemy czcionką 10 pkt.
 7. Tłumaczenia cytatów obcojęzycznych można umieszczać w tekście (wtedy wersja oryginalna w przypisie) lub w przypisie (wtedy wersja oryginalna w tekście).
 8. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, również tytuły książek i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst.
 9. Znaczenie omawianych wyrazów podajemy w pojedynczych cudzysłowach, w tzw. łapkach ‘ ’.
 1. Bibliografia

Prosimy o dołączenie bibliografii zawierającej wyłącznie teksty cytowane lub przywoływane:

 • monografia, np.:
  Kruszyński M., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Lublin 2015.
 • praca zbiorowa, np.:
  Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym, red. T. Osiński, P. Orłowski, M. Kruszyński, D. Bogusz, Wydawnictwo Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2022.
 • artykuł w czasopiśmie, np.:
  Kruszyński M., Wokół dyskusji o przedwojennej inteligencji, uniwersytetach i wreszcie robotnikach na uniwersytetach (1945-1956). Uwag kilka. „Res Historica” 2017, nr 43.
 • artykuł w książce, np.:
  Kruszyński M., Polska z perspektywy Moskwy [w:] Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotw. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, red. S. Kalbarczyk. M. Przegiętka, Warszawa 2020.

Szczegóły finansowania: prosimy podać wszystkie dane wymagane przez instytucje finansujące i przyznające dotacje w następujący sposób: W przypadku dotacji dla jednej agencji: Ta praca była wspierana przez [Agencję finansującą] w ramach Grantu [numer xxxx].
Dalsze wskazówki na temat konfliktu interesów i sposobu jego ujawnienia. W przypadku braku ujawnienia opublikujemy następujące oświadczenie: „Autorzy nie zgłosili potencjalnego konfliktu interesów”. 

 

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;

- Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe.

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

- Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

- Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;\

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.