NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.10

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, pandemia COVID-19, uczeń niedostosowany społecznie, dobrostan psychiczny, opinia nauczycieli

Abstrakt

Konieczność prowadzenia edukacji zdalnej była wyzwaniem dla nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim uczniów. W szczególnej sytuacji znaleźli się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem. Celem badania było poznanie opinii nauczycieli pracujących z tą grupą młodzieży na temat edukacji na odległość. W badaniu wzięło udział 71 nauczycieli, a wyniki pokazały, że w trakcie pandemii czuli się oni zmęczeni, smutni i mniej zaangażowani w pomaganie innym. Chociaż nauczyciele dostrzegali zalety edukacji zdalnej, to jednak większość z nich uważała, że uczniowie niedostosowani społecznie (i zagrożeni niedostosowaniem) osiągają lepsze rezultaty w tradycyjnej szkole.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adamczewski J., Nymś-Górna, A. (2021), Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon. Wyzwania, ja-kie stoją przed nauczycielami w dobie pandemii, „Forum Oświatowe”, 33(1), s. 93-107, DOI https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.6.

Amilkiewicz-Marek A. (2020), Rola rodziców w edukacji zdalnej uczniów ze specjalnymi po-trzebami edukacyjnymi w klasach trzecich, [w:] E. Domagała-Zyśk (red.), Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19, Wydaw-nictwo Episteme, Lublin, s. 129-163.

Baltes P.B., Reese H.W., Lipsitt L.P. (1984), The life-span perspective in developmental psychology, [in:] M.H. Bornstein, M.E. Lamb (eds.), Developmental psychology. An advanced textbook, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, pp. 493–533.

Bee H.L. (1994), Life-span development, Harper Collins College Publishers, New York.

Bigaj M., Dębski, M. (2020), Subiektywny dobrostan i higiena cyfrowa w czasie edukacji zdalnej, [w:] G. Ptaszek et al. (red.), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, on-line: https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ edukacja-zdalna.pdf, data dostępu: 2.06.2022.

Buchnat M., Wojciechowska, A. (2020), Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19, „Studia Edukacyjne”, 57, s. 33-46.

Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020), Raport: Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii, on-line: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/, data dostępu: 31.05.2022.

Crane, L. et al. (2021), Vulnerable and Forgotten: The Impact of the COVID-19 Pandemic on Autism Special Schools in England, „Frontiers in Education”, 6:629203, DOI: 10.3389/ feduc.2021.629203.

Czerkawski, A. (2012), Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie, „Chowanna”, 1, s. 109-120.

Dolot, A. (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, „E-mentor”, 83(1), s. 35-43.

Domagała-Kręcioch, A. (2008), Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Domagała-Zyśk, E. (red.) (2020), Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19, Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Dymecka, J. (2021), Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, 16, s. 1-10, DOI: 10.5114/nan.2021.108030.

Gawrych, M. (2021), Zdrowie psychiczne pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury, „Psychiatria Polska”, 213, s. 1-8, DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/OnlineFirst/127217.

Giza, T., Dąbrowska, A. (2016), Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie – na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 9, s. 213-232.

Ilnicka, R. (2006), Rozprawa doktorska. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie, on-line: https://zbc. uz.zgora.pl/Content/4976/PDF/ilnicka_doktorat.pdf, data dostępu: 11.05.2022.

Jankowiak, B., Jaskulska, S. (2020a), Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, s. 219–232.

Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020b), Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, „Studia Edukacyjne”, 57, s. 47-65.

Jones, A.L., Kessler, M.A. (2020), Teachers’ Emotion and Identity Work During a Pandemic, on-line: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020. 583775/ full, data do-stępu: 25.10.2021.

Kosir, U. et al. (2020), The impact of COVID‐19 on the cancer care of adolescents and young adults and their well‐being: results from an online survey conducted in the early stages of the pandemic. Cancer, 126(19), 4414–4422, DOI: https://doi.org/10.1002/ cncr.33098.

Kulesza, E.M. (2013, Education of students with special needs. World experiences. Individualized Education and Therapy Programs (IETPs), The Maria Grzegorzewska University Press, Warsaw.

Kulesza, E.M. et al. (2019), Educational situation of students with special needs in the period 1999-2017 in Poland, 13th International Technology, Education and Development Con-ference. INTED2019 Proceedings, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 2688-2694, IATED Academy.

Kułaga, A. (2020), Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, [w:] E. Domagała-Zyśk (red.), Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19, Wydawnictwo Episteme, Lu-blin.

Lewandowska, P. (2020), Dostępność edukacji zdalnej dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV–VIII, [w:] E. Domagała-Zyśk (red.), Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19, Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Miłkowska, G. (2005), Od odrzucenia szkolnego do wykluczenia społecznego młodzieży, [w:] W. Kubik, B. Urban (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pauluk, D. (2021), Pandemia COVID-19 i (nie)wykorzystany potencjał edukacyjny, „Hory-zonty Wychowania”, 20(53), s. 39-48.

Pisula, E. et al. (2020), Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2: Raport z badań przeprowadzonych od 10 września do 10 października 2020. Open Science Framework, DOI: 10.17605/OSF.IO/6ZNCE.

Ptaszek, G. et al. (2020), Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pyżalski, J. (2020a), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Eduakcja, Warszawa.

Pyżalski, J. (2020b), Zmiany w zakresie czasu poświęcane wybranym aktywnościom w czasie pandemii, [w:] G. Ptaszek et al. (red.), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, on-line: https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/edukacja-zdalna.pdf; dostęp: 2.06.2022.

Pyżalski, J. (2020c), Ważne relacje uczniów i nauczycieli w czasie edukacji zdalnej, [w:] G. Ptaszek et al. (red.), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, on-line: https://zdalnenauczanie. org/wp-content/uploads/2020/10/edukacja-zdalna.pdf; dostęp: 2.06.2022.

Pyżalski, J. (2021), Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, 20(2), s. 92-115.

Roberts, A., Bradley, K. (2021), Back on Track: Guidance for schools and families on supporting pupils with SEND in response to COVID-19, on-line: https://www.ucl. ac.uk/ioe/ departments-and-centres/centres/ucl-centre-inclusive-education, dostęp: 25.10.2021.

Sawchuck, S., Samuels, C.A. (2020), Where Are They? Students go Missing in Shift to Remote Classes. Education Week, on-line: https://www.edweek.org/ew/articles/2020/ 04/10/where-are-they-students-go-missing-in.html, dostęp: 25.10.2021.

Sęk, H. (2005), Poznawcze i kompetencyjne uwarunkowania wypalenia w pracy z chorymi, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 14(2), s. 93-98, on-line: https://pracownik.kul.pl/files/ 93237/public/wypalenie/sek_helena.pdf; dostęp: 1.06.2022.

Shin, N. (2003), Transactional presence as a critical predictor of success in distance learning, „Distance Education”, 24(1), s. 69–86.

Singhal, T. (2020), A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19), „Indian Journal of Pediatrics”, 87, pp. 281-286.

Sokół-Szawłowska, M. (2021), Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19, „Psychiatria”, 18(1), s. 57-62.

Topol, P. (2020a), Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19, cz. 1, dyskusja, „Studia Edukacyjne”, 58, s. 69-83, DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4.

Topol, P. (2020b), Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19, cz. 2, dyskusja, „Studia Edukacyjne”, 59, s. 103-117, DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8.

Turska-Kawa, A., Stępień-Lampa, N., Grzywna, P. (2020), Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-COV-2: Studium województwa śląskiego. Pro Silesia, DOI: https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.27224.32004.

Winiarczyk, A., Warzocha, T. (2021), Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19, „Forum Oświatowe”, 33(1), s. 61-76.

Zaród, M. (2020), Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan, [w:] J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Edukacja, Warszawa, s. 81-85.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Miałkowska-Kozaryna, M. (2022). NAUCZYCIELE WOBEC WYZWANIA EDUKACJI ZDALNEJ UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.10