DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.12

Słowa kluczowe:

osoby z niepełnosprawnoscia, prawa kobiet niepełnosprawnych, działania rzecznicze, podwójna dyskryminacja

Abstrakt

Tekst odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet, stanu przestrzegania tych praw w praktyce i – w końcu – jest prezentacją działalności rzeczniczej kolektywu Artykuł 6. zrzeszającego aktywistki z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. W artykule znajdziemy również syntetyczny opis głównych problemów kobiet z niepełnosprawnościami, które są ich codziennością. Jak ustalono w 2018 r. na po-siedzeniu Komitetu ONZ ws. wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawno-ściami polski rząd czyni niewiele, aby wymienione problemy zlikwidować. Upowszechnianie idei równości, wolności, a przede wszystkim działalność antydyskryminacyjna są ce-lem wielu organizacji pozarządowych. Artykuł 6. jako pierwszy zorganizował w ubiegłym roku wydarzenie, podczas którego podjęto próbę prowadzenia publicznego dyskursu na temat kobiet z niepełnosprawnościami – I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Artykuł 6. (s.a.), fanpage, https://www.facebook.com/artykul6/.

Beleza M.L. (2003), Discrimination against women with disabilities. Council of Europe Publishing, online: https://rm.coe.int/16805a2a17, data dostępu: 28.09.2022.

Belzyt J. (2009), Narracje na styku niepełnosprawności i kobiecości w Internecie, „Niepełnosprawność”, vol. 2, s. 67-74.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (s.a.), Niepełnosprawni – portal informacyjny, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,11,biuro.

Chase S.E. (2014), Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] N. Dezin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa, s. 15-48.

Chłoń-Domińczak A. et al. (red.) (2018), Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne), IBE, Warszawa.

Chodkowska M. (1993), Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw, Wydawnictwa UMCS, Lublin.

Ciaputa E., Król A., Warat M. (2014), Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu, [w:] B. Gąsiarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 275-334.

Jankowska M. (2011), Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, „Kwartalnik Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, vol. 1(1), s. 24-45.

Jurczyk T. (2009), Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus”, vol. 1(5), s. 29-43.

Karbowska E. (s.a.), Być kobietą niepełnosprawną w Polsce, www.kobiety.pl.

Karpińska A. (2017), Macierzyństwo niepełnosprawnych kobiet – trudności i wyzwania, [w:] R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł (red. nauk.), Stare i nowe problemy społeczne: ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Regis, Łapczyca, s. 175-182.

Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2018), Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz.U. nr 78, poz. 483].

Kościelska M. (2000), Być kobietą, być mężczyzną – co to znaczy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Nowiny Psychologiczne”, vol. 2, s. 5-16.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kvale S. (2011), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Mazurczak A. et al. (2013), Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, nr 7.

Mikołajów K. (2015), Przestrzeń publiczna osoby niepełnosprawnej, [w:] M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (red.), Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 127-140.

Miński R. (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol 3, t. 13, s. 30-51.

Mrugalska K. (red.) (2012), Niepełnosprawność – nowe spojrzenie, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Nowak A. (2012), Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Nowińska G., Nowiński J. (2014), Niepełnosprawność w czasach starożytnych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, vol. 1, s. 119-121.

One.PL (s.a.), Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych, http://www.onepl.org.pl/ kto.html, data dostępu: 01.03.2020.

Ogólnopolska Baza Ekspertek (s.a.), https://krytykapolityczna.pl/ekspertki/ekspertki/aneta-bilnicka/, data dostępu: 01.03.2020.

Osiatyński W. (1998), Wprowadzenie do praw człowieka, https://www.hfhr.pl/ publica-tion/wprowadzenie-do-pojecia-praw-czlowieka/, data dostępu: 01.03.2020.

Ostrowska A. (2015), Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Osuch M. (2019), Osoby niepełnosprawne w 2018 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

Pilch T. (1998), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, War-szawa.

Pismo RPO (2014) do W. Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 1.816.5.2014.KWŻ, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MPiPS_ws_przeciwdzialania_

przemocy_wobec_kobiet.pdf, data dostępu: 02.03.2020.

Przybysz P. (1997), Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, http://idn.org.pl/ sonnszz/prawa_niepelnosprawn1.htm, data dostępu: 01.03.2020.

Radomski D., Jarząbek-Bielecka G., Sowińska-Przepiera E. (2010), Problem opieki ginekologicznej nad dziewczętami i kobietami niepełnosprawnymi, „Ginekologia Praktycz-na”, vol. 18(2), s. 36-42.

Radziszewska M. (2008), Niepełnosprawne kobiety, [w:] Waszkielewicz A.M. (red.), Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, s. 37-40.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2018) z dnia 29 listopada w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych (2018/2685(RSP)), P8_TA(2018)0484, Dz.U.UE.C.2020. 363.164.

Rybicka-Nowek A. (2012), Wybrane zagadnienia z zakresu praw człowieka. Poradnik dla nauczyciela policyjnego, „Materiały dydaktyczne”, vol. 79, s. 7-17.

Rydzewski M. (2010), Otwórz oczy na (niepełnosprawne) mamy! Informacja o projekcie na rzecz wspierania macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością, [w:] Podgórska-Jachnik D. (red.), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź, s. 229-252.

Stanisławski P. (2008), Niepełnowidoczni, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/ x/11716?print_doc_id=25569, data dostępu: 25.05.2020.

Sulima M. et al. (2015), Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietami niepełnosprawnymi, „European Journal of Medical Technologies”, vol. 4(9), s. 25-31.

Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Tomczyk U. (2017), Raport tematyczny nt. kobiet niepełnosprawnych opracowany w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Olsztyn–Warszawa.

Torciuk S. (red.) (2013), Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Tytko M.M. (2010), Wybrane, konstytucyjne prawa człowieka niepełnosprawnego, [w:] K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.), Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 177-199.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006, DZ.U. 2012, poz. 882.

Uwe F. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Wałachowska M. (2017), Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością, „Forum Pedagogiczne”, vol. 1, s. 197-210.

Zadrożny J. (red.) (2015), Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Fundacja KSK, Warszawa.

Zgierska A. (red.) (2019), Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 r. GUS, Warszawa.

Żuraw H. (2016), Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze zachodu – perspektywa antropologii, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 28, DOI 10.15290/ pss.2016.28.02, s. 27-47.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Majchrowska-Kielak, A. (2022). DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.12