Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

socializácia
integrácia
vzdelávací proces
sociálne znevýhodnené prostredie
sociálny rozvoj
hra ako didaktický zdroj

Abstrakt

K zásadným a veľmi výrazným problémom s ktorými sa humánne orientovaná spoločnosť musí zaoberať, patrí problém spolužitia s rómskym obyvateľstvom. Tento problém je zložitý, treba ho riešiť koncepčne a kom-plexne a to najmä v oblasti výchovy a vzdelávania. Skvalitnenie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je základným predpokladom úspešnej integrácie tejto minority.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.15
PDF

Bibliografia

Beléniová Ľ., (2012), Tvorivá dramatika v edukačnom procese, MPC, Bratislava.

Daňo J., Ďuričeková M., (2007), Cesty vzdelanosti Rómov, Grafotlač, Prešov.

Drlíková E. a kol., (1992), Učiteľská psychológia, SPN, Bratislava.

Opravilová E., (1988), Dieťa sa hrá a spoznáva svet, SPN, Bratislava.

Pálenčárová J., Kesselová J., Kupcová J., (2003), Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo, SPN- Mladé letá,s.r.o., Bratislava.

Pavlov I. a kol., (2005), Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy – 1. časť , MPC, Prešov.

Petlák E. a kol., (2011), Kapitoly zo súčasnej edukácie, Iris, Bratislava, 2011.

Podhajecká M., (2006), Edukačnými hrami poznávame svet, Prešovská univerzita, Prešov.

Selická D., (2007), Muž, žena a deti v rómskej rodine, In Rodina a škola. roč. 16, č. 5.

Šotolová E., (2000), Vzdělávání Romů, Grada Publishing, Praha.

Valachová D. a kol., (2002), Vzdelávanie Rómov, SPN, Bratislava.

Vančová A., (2005), Základy pedagogiky mentálne postihnutých, Sapientia, Bratislava.