Abstrakt

This article is focused on the implementation of preschool children’s program for the development of ‘STREAM Education or Path to the Universe’. Different possibilities for educating a creative personality are revealed through the project research. In this article the authors’ program called ‘The Fixies’, a project-research activity for kids aged 4 to 5, is presented. The authors describe the experience of using this programme in the Chernihiv branch of Unikum Academy, the Institute of the Gifted Child National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine and in Chernihiv 42 kindergarten. The experience gained while organizing a STREAM laboratory, which provided opportunities to use the project-research activity in the kindergarten, is described in this article.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.04
PDF

Bibliografia

Il'chenko L., (2015), STEM-obrazovaniye v Ukraine:ot doshkol'nika do kompetentnogo

vypusknika, Pedsovet. Portal pedagogov Ukrainy

http://www.pedrada.com.ua/news/703-stem-osvita-v-ukrayinividdoshkilnika-

do-kompetentnogo-vipusknika [25.10.2018]. [Ильченко Л.,

(2015), STEM-образование в Украине: от дошкольника до

компетентного выпускника, Педсовет. Портал педагогов Украины,

http://www.pedrada.com.ua/news/703-stem-osvita-v-ukrayinividdoshkilnika-

do-kompetentnogo-vipusknika [25.10.2018]].

Informatsiya o deyatel'nosti Otdelastem - obrazovaniya na baze IMZO,

Institutmodernizatsii soderzhaniya obrazovaniya

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/, [25.10.2018] [Информация о

деятельности отдела STEM-образования на базе ИМЗО, Институт

модернизации содержания образования, https://imzo.gov.ua/stemosvita/,

10.2018]].

Institut modernizatsii soderzhaniya obrazovaniya. Metodicheskiye

rekomendatsii po razvitiyu STEM-obrazovaniya v uchrezhdeniyakh

obshchego srednego i vneshkol'nogo obrazovaniya na 2018/2019

uchebnyy god, https:// Drive.Google.com/file/d/1jwoLpGOXiRH5v9OP

S1s4ALi1_THWJ-TS/View, [25.10.2018] [Институт модернизации

содержания образования. Методические рекомендации по развитию

STEM-образования в учреждениях общего среднего и внешкольного

образования на 2018/2019 учебный год, https://

Drive.Google.com/file/d/1jwoLpGOXiRH5v9OP S1s4ALi1_THWJ-TS/View,

10.2018]].

Krutіy K.L., (2018), «STREAM-osvіta abo stezhinkau Vsesvіt» al'ternativna

programa formuvannya kul'turi іnzhenernogo misleniya, Zaporіzhzhya,

LІPS. Memorandum o sozdanii Koalitsii STEM-obrazovaniya v Ukraine,

Tsentr razvitiye sotsial'noy korporativnoy otvet stvennosti,

http://csrua.info/csr-ukraine/education/coalition-of-stem-education/,

10.2018]. [Крутій К.Л., (2018), «STREAM-освіта або стежинка у

Всесвіт» альтернативна програма формування культури

інженерного мисления, Запоріжжя, ЛІПС. Меморандум о создании

Коалиции STEM-образования в Украине, Центр развитие социальной

корпоративной ответственности, http://csrua.info/csr-ukraine/

education/coalition-of-stem-education/, [25.10.2018].

Proyekt «Sovershenstvovaniye STEM-obrazovaniyakak klyuch k

innovatsionnomu razvitiyu Ukrainy, Proyekt ISER

https://icepp.org.ua/proekti-icepp/item/43-project4.html, [25.10.2018].

[Проект «Совершенствование STEM-образования как ключ к

инновационному развитию Украины, Проект ИСЕРР:

https://icepp.org.ua/proekti-icepp/item/43-project4.html, [25.10.2018].

Ryzhova N., (2004), Kak vospitat' Enshteyna, Obuch, №5, s. 25 - 28. [Рыжова

Н., 2004, Как воспитать Энштейна, Обуч, № 5, с. 25 - 28].

Savenkov A.I., (2011), Kak organizovat'effektivnoye issledovatel'skoye obucheniyev

shkole? Issledovatel'skaya rabota shkol'nikov,№ 2, s. 5 – 17.

[Савенков А.И., (2011), Как организовать эффективное

исследовательское обучение в школе? Исследовательская работа

школьников, № 2, с. 5 - 17].

Tokarenko N., (2013), Proyektnaya deyatel'nost' s det'mi starshego

doshkol'nogo vozrasta, Oblastnoy metodicheskiy treningovyy tsentr

yestestvennogo razvitiya rebenka Poltavskogo OIPPO,

http://poippo.pl.ua/otmz/index28.php, [25.10.2018]. [Токаренко Н.,

(2013), Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного

возраста, Областной методический тренинговый центр

естественного развития ребенка Полтавского ОИППО,

http://poippo.pl.ua/otmz/index28.php, [25.10.2018].