Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Objętość opracowania:

 • artykuł - objętość nie większa niż 20 znormalizowanych stron (40 000 znaków razem ze spacjami, przypisami i bibliografią).
 • recenzja - do 15 000 znaków,
 • opinie, glosy, polemiki - do 20 000 znaków,
 • sprawozdanie - do 10 000 znaków,
 • scenariusz, streszczenie 500-1000 znaków.

Tekst: format A4; czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 2; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; odnośniki w indeksie górnym, wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); ciągła numeracja stron, w prawym dolnym rogu; bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń, akapity wyróżnione wcięciem 0,5 od lewej. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać za pomocą czcionki półgrubej (bold).

Przypisy: Należy jest sporządzać wg systemu harwardzkiego (Harvard Referencing System): cytując należy zawsze podać w nawiasie: autora/autorów, rok wydania i numer strony np.: [Kowalski, 1992, s. 244].

Cytaty w tekście głównym: gdy objętość cytatu przekracza 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem, bez cudzysłowu. W innym przypadku fragment umieszcza się w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie. Nie należy stosować
kursywy.

Bibliografia: Wszystkie publikacje, na które autor artykułu się powołuje, powinny być umieszczone w bibliografii na końcu pracy, ułożone w kolejności alfabetycznej wg wzoru:
1. Bień, W., Sokół, H., 1998, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
2. Bludnik, I., 2009, Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich, Ekonomista, nr 6, s. 761–774.
3. GUS, 2009, Rocznik demograficzny 2008, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
4. Roth, J.D., 2010, Your Money. The Missing Manual, O'Reilly Media, New York, http://proquestbus.safaribooksonline.com/book/personalfinance/9780596809430
[dostęp: 01.01.2011].
5. Somer, J. (red.), 1995, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław
6. Stefańska, M., 2001, Wizerunek przedsiębiorstwa, w: Mruk, H. (red.), Marketing. Nowości i trendy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 36–39
7. Wikipedia, 2011, Łańcuch Markowa, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_Markowa [dostęp: 17.05.2011].

Do tekstu należy dołączyć:

 • Tytuł artykułu – umieszczony na stronie tytułowej w języku oryginalnym artykułu i w języku angielskim
 •  Abstrakt – umieszczony na stronie tytułowej w języku oryginalnym artykułui angielskim (ok. 1000 znaków, czcionka 10 pkt., wyjustowanie).
  Abstrakt musi odzwierciedlać zawartość artykułu, gdyż dla większości czytelników jest on głównym źródłem informacji o przeprowadzonych
  badaniach. W abstrakcie należy użyć wszystkich słów kluczowych, aby ułatwić w przyszłości odnalezienie tego artykułu przez osoby zainteresowane.
  Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu tekstu; powinien być napisany w trzeciej osobie
  W abstrakcie należy wyróżnić co najmniej cztery spośród następujących kategorii informacji:
  - cel / teza (obowiązkowo)
  - koncepcja / metody badań (obowiązkowo)
  - wyniki i wnioski (obowiązkowo)
  - ograniczenia badań (opcjonalnie)
  - zastosowanie praktyczne (opcjonalnie)
  - oryginalność/wartość poznawcza (obowiązkowo)
 • Słowa kluczowe (czcionka 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu) w języku oryginalnym artykułu oraz w języku angielskim w sposób jednoznaczny określające główną tematykę artykułu. Słowa powinny być zapisane w mianowniku liczby pojedynczej, rozdzielone przecinkami. Pierwszym powinna być szczegółowa nazwa subdyscypliny, do której należy praca. Słowami kluczowymi nie mogą być terminy o charakterze ogólnym, terminy występujące powszechnie oraz spójniki, zaimki, przyimki. Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne. Słowa kluczowe powinny być tak dobrane, by czytelnik mógł znaleźć tekst wyszukując go według słów kluczowych w elektronicznej bazie czasopism. Zachęcamy do używania możliwie standardowej, powszechnie stosowanej terminologii zarówno polskiej, jak i angielskiej, unikania neologizmów, metafor etc.
 • Dane o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, ORCID,  afiliacja, nazwa i adres miejsca pracy (stanowisko i pełnione funkcje), adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail.

 

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Artykuły w czasopiśmie Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy publikowane są zgodnie z licencją  Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redakcja kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, stosując międzynarodowe standardy dla wydawców i autorów.

Diagramy Comittee on Publication Ethics
 w polskiej wersji językowej.