O czasopiśmie

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

Prezentowane w monografii treści mają na celu tworzenie środowiska włączającego i rozwijanie świadomości społecznej, zmianę myślenia o niepełnosprawnych, o ich miejscu i roli w społeczeństwie.

Czasopismo "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" skierowane jest do naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą edukacją włączającą na wszystkich poziomach edukacji. Odbiorcami czasopisma są nauczyciele i studenci, rodzice dzieci niepełnosprawnych, pracownicy socjalni oraz osoby pracujące na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. 

Redaktor naukowy: Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor tematyczny: Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor statystyczny: Antoni Bombik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor językowy (jęz. ros.): Elena Dimitrevna Meleszko, Uniwersytet Pedagogiczny im. L.N. Tołstoja, Tuła, Rosja

Rada Naukowa:

  • prof. Inna Fedotenko, Uniwersytet w Tule, Rosja
  • prof. Dora Levterowa, Uniwersytet Płowdiw, Bułgaria
  • prof. Larisa Mitina, Instytut Psychologiczny Rosyjskiej Akademii Pedagogicznej, Moskwa, Rosja
  • prof. Leszek Ploch, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. Emilia Rangielova, Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
  • prof. Sławomir Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. Beata Akimiak, Uniwersytet Ruomberoku, Słowacja
  • dr Beata Bocian-Waszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. Bożidara Kriviradeva, Uniwersytet w Sofii, Bułgaria