Plik PDF

Słowa kluczowe

człowiek, osoba, wolność, wartości, miłość, emocje, nauka, twierdzenia, przedmiot badań, metody badań

Abstrakt

Czy komeniologia jest nauką? Pytanie to staje się przewodnią myślą moich roz-ważań. Analizę koncepcji Jana A. Komeńskiego poprowadzę według wybranych kryteriów nau-kowości: porządku logicznego, poziomu teoretyczności, mocy wyjaśniającej, mocy heurystycz-nej, stopnia przekonania i stopnia uzasadnienia, mocy przewidywania, języka i metod. Przyjmuję obraz człowieka jako triady obejmującej ducha (część nieśmiertelna powiązana ze światem duchowym), duszę (część rozumna licząca się z wolną wolą daną od Stwórcy) i ciało (część zwierzęca oraz część duszy zdolna do przyjmowania bodźców zmysłowych). W swoim artykule poszukuję właściwej interpretacji koncepcji człowieka wolnego u Komeńskiego, który bazował na obserwacji i doświadczeniu.

Plik PDF