Abstrakt

W niniejszej pracy zbadano możliwość wyznaczenia wzorów korelacyjnych dla obliczania wartości czasu retencji lotnych i średnio lotnych związków siarki (tioli, siarczków, disiarczków, alkilo-tiofenów) na podstawie ich podstawowych własności fizykochemicznych. Zbadano korelację wartości czasu retencji z temperatur wrzenia oraz masę cząsteczkową analizowanych grup związków siarki. Analizę przeprowadzono dla dwóch programów temperatury.

Plik PDF