Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
pdf.

Słowa kluczowe

Internet; polskie dziedzictwo Internetu; UK Governement Web Archive; modele archiwizacji Internet

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba zaproponowania modelu archiwizacji polskiego Internetu, opartego w tym zakresie na przyjętych rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii. W Polsce były czynione
starania w zakresie archiwizacji Internetu, nie dysponuje ona dotychczas archiwum Internetu. Przeszkodami uniemożliwiającymi to działanie są niski budżet instytucji polskich odpowiedzialnych za ochronę
narodowego dziedzictwa, a także nieuregulowana sytuacja prawna kwestii archiwizacji polskiego zasobu
Internetu. Oznacza to, że cenny zasób Internetu związany z polskim dziedzictwem kulturowym, ulega ciągłej i bezpowrotnej utracie, która prowadzi do niemożności ukazania przyszłym pokoleniom walorów
tego dziedzictwa w sposób pełny. Koniecznym w tej sytuacji staje się archiwizacja zasobu polskiego Internetu. Na potrzeby tego referatu zostanie przedstawiony aktualny stan ochrony polskiego Internetu,
a także model brytyjski archiwizacji Internetu, który zaimplementowany w Polsce umożliwiłyby wprowadzenie skutecznej ochrony jej dziedzictwa Internetu.

pdf.