Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”).

„Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

 

1. „Historia i Świat” accepts the material previously unpublished. Sending the text to „Historia i Świat” is considered the declaration that the material is original and has not been published in any form before, is not in the publishing process in other journal and no ghostwriting or guest.
2. The articles and reviews should be sent via e-mail in .doc or .rtf to the address: historia_i_swiat@uph.edu.pl
3. The text should be normalized computer script: A4, all margins: 2,5 cm, font: TNR 12, single interline. The font in the footnotes : TNR 10
4. The articles and source editions should not exceed 30 pages.
5. Reviews, discussions and reports should not exceed 10 pages.
6. Review articles and polemics should not exceed 20 pages.
7. No formatting or graphic highlighting should be applied in the articles.
8. For citations brackets should be used.
9. The titles of the publications and foreign phrases should be distinguished with cursive.
10. Each article or source edition should contain a summary up to 1500 characters including spaces.
11. Footnotes should be Word generated at the bottom of the page. References in the text should be placed before the dot ending the sentence, or a comma when the reference is inside the sentence, except for the situation when the sentence is ended by the abbreviation. The numbers of the footnotes and references should be placed in upper index without unnecessary brackets and dots after the numbers. Bibliography should be placed at the end of the article.
12. Required bibliographical notes – according to simplified system e.g:
a/ in footnotes: MAKSYMIUK 2012: 66
b/ in bibliography:
- MAKSYMIUK K. (2012), Geografia wojen persko-rzymskich, Działania militarne Rzymu i Iranu w okresie sasanidzkim, Siedlce.
- MAKSYMIUK K. (2004), 'Some remarks on political relations between Sassanian Persia and Rome during the Principate', Eos 91, 131-139.
- MAKSYMIUK K. (2007), 'Kilka uwag dotyczących deportacji mieszkańców Antiochii przez Szapura I', in Eurazja i Antyk, eds. A.BEDNARCZUK, E. BUGAJ, W. RZĄDKA, Poznań, 145-153.
13. When quoting Internet resources we write: Author, the title (if there is none, it should be given one), exact address and access date
14. Photographs in .jpg format, resolution 300 dpi

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.