Histora i Świat  to międzynarodowe, recenzowane czasopismo publikujące oryginalne badania wysokiej jakości. 

ISSN: 2299-2464

Częstotliwość publikacji: rocznik

Wydawca: Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska, Żytnia 39/219, 08-110 Siedlce

Open Access: Czasopismo wykorzystuje system OJS, dzięki czemu dostęp do niego jest bezpłatny natychmiast po publikacji.

 

Opłaty za publikację: Nie ma żadnych opłat za publikację.

Prawa autorskie

Prawa autorskie umożliwiają ochronę oryginalnego materiału i powstrzymanie innych osób przed korzystaniem z Twojej pracy bez Twojej zgody. 
 
  
 
LICENCJA (CC BY-ND).
 
 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Historia i Świat, założone w 2012 roku, to recenzowane czasopismo poświęcone historii. Tomy są podzielone na dwie główne części: Acta Militaria Iranica i Acta Historica. Pierwsza część poświęcona jest badaniom w zakresie działań wojennych w starożytności i historii Bliskiego Wschodu. Druga część poświęcona jest historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Redakcja z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin badań historycznych i kulturowych i ma na celu stymulowanie społecznej debaty. Historia i Świat publikuje artykuły badawcze, biografie i recenzje książek. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało czasopismu Historia i Świat (7 pkt. w 2015 r.)

Historia i Świat jest indeksowane w: ERIH PlusIndex CopernicusCEEOLCEJSHCEONPOL-indexBazHumRepoS

 

Etyka

Historia i Świat zobowiązuje się do rzetelności recenzowania i przestrzegania najwyższych standardów recenzji. Gdy redakcja oceni pracę pod kątem jej przydatności, zostanie ona sprawdzona przez niezależnych, anonimowych ekspertów. 

Redakcja czasopisma Historia i Świat przestrzega zasad i procedur etycznych zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE)

 

COPE

 

Procedura publikowania

 

Publikacja artykułu w czasopiśmie Historia i Świat oparta jest na pisemnej umowie między wydawcą a autorem, która obejmuje prawa i obowiązki stron, warunki i sposób ich realizacji, przeniesienie praw autorskich na czasopismo oraz oświadczenie autora, na temat samodzielnego wykonania dzieła, nienaruszania praw osób trzecich oraz zgody na publikację artykułu.

Podpisane dokumenty należy przesłać na adres historia_i_swiat@uph.edu.pl

Po otrzymaniu artykułu od autora redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Wydawca ma prawo zwrócić artykuł Autorowi, w celu dostosowania tekstu do wymagań dotyczących publikacji lub odmówić publikacji artykułu.

Recenzowany artykuł zostaje poddany formalnej i merytorycznej ocenie dokonanej przez dwie niezależne osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, na którym koncentruje się artykuł.

Warunkiem opublikowania pracy jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku otrzymania jednej negatywnej recenzji artykuł zostanie przekazany trzeciemu recenzentowi lub odrzucony.

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny. 

.

 

Recenzja

Jest to niezależna ocena dokumentu badawczego przez ekspertów w danej dziedzinie. Jej celem jest ocena jakości i przydatności manuskryptu do publikacji. Recenzja jest niezwykle ważna dla utrzymania wysokich standardów komunikacji naukowej, dla utrzymania jakości czasopisma oraz dla wsparcia badaczy, którzy są autorami artykułów.

Czasopismo korzysta z podwójnie ślepej recenzji, co oznacza, że ​​zarówno recenzenci nie są ujawniani autorowi, jak i autor nie jest ujawniony recenzentom, przez cały proces recenzji. Aby to ułatwić, autorzy muszą upewnić się, że ich rękopisy są przygotowane w sposób, który nie ujawnia ich tożsamości. Aby pomóc w tym przygotowaniu, prosimy o przesłanie następujących informacji przy zgłaszaniu tekstu do Historia i Świat: stronę tytułową zawierającą dane autorów i anonimowy rękopis bez szczegółów autora jako 2 osobne pliki.

Aby odnieść się do pracy, którą wcześniej podjęli autorzy, powinni pisać w „trzeciej osobie”, np. zamienić wszelkie wyrażenia, takie jak „jak pokazaliśmy wcześniej” na „został pokazany przez [Anonimowy, 2007]”.

 

Standardy i zasady recenzowania artykułów

 

 1. Każdy artykuł przesłany do redakcji czasopisma podlega ocenie dokonanej przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której autorzy są afiliowani.
 2. Recenzentami są osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, na którym koncentruje się praca.
 3. Proces recenzowania odbywa się w sposób anonimowy. Ani autorzy, ani recenzenci nie poznają swojej tożsamości (tzw. proces recenzji podwójnie ślepej). Wyboru recenzentów dokonuje się z poszanowaniem zasady zapobiegania konfliktom interesów.
 4. Każda recenzja musi być rzetelna, przygotowana zgodnie z zasadą należytej staranności i spełniać zarówno wymogi merytoryczne, jak i formalne.
 5. Recenzję należy sporządzić na piśmie. Wnioski z recenzji są przedstawiane za pomocą formularza recenzji. Recenzja kończy się zaleceniem recenzenta dotyczącym publikacji artykułu, koniecznością wprowadzenia poprawek lub odrzucenia artykułu.
 6. Formularz recenzji wypełniony przez recenzenta przekazywany jest autorowi, który ustosunkuje się do przesłanych uwag w terminie 14 dni od daty otrzymania recenzji.
 7. W przypadku sporu redakcja czasopisma ma prawo wyznaczyć dodatkowego recenzenta spośród innych osób, które spełniają kryteria określone w pkt. 2. Dotyczy to w szczególności artykułu, który otrzymał zarówno negatywną, jak i pozytywną recenzję, co uniemożliwiłoby zespołowi redakcyjnemu zaakceptowanie tekstu do publikacji.
 8. Recenzenci mają prawo do ponownej weryfikacji poprawionego artykułu.
 9. Formalne kryteria przyjęcia artykułu do publikacji lub odrzucenia artykułu są zawarte w umowie wydawniczej.
 10. Redakcja czasopisma, na podstawie opinii recenzentów, decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji.
 11. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

 

Recenzenci współpracujący

Katarzyna Balbuza (UAM Poznań, Poland)
Carlos Santos Carretero  (University of Murcia, Spain / Israel Institute of Biblical Studies, Israel)
Jan Čížek (University of Ostrava, Czech)
Henry Colburn (University of Southern California, USA)
Mehrdad Ghodrat Dizaji (Urmia University, Iran)
Vladimir Dmitriev (Pskov State University, Russia)
Kyle Erickson (University of Wales Trinity Saint David, Great Britain)
Bruno Jacobs (University of Basel, Switzerland)
Valdemaras Klumbys (Vilnius University, Lithuania)
Meysam Labbaf-Khaniki (University of Tehran, Iran)
Doug Lee (University of Nottingham, Great Britain)
Judith A. Lerner (New York University, USA)
Lloyd Llewellyn-Jones (Cardiff University, Great Britain)
Ciro Lo Muzio (Sapienza Università di Roma, Italy)
Ebru Mandacı (Bitlis Eren University, Turkey)
Michael E. Moore (University of Iowa, USA)
David Nicolle (University of Nottingham, Great Britain)
Valery Nikonorov (Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia)
Parvaneh Poushariati (New York City College of Technology, New York, USA)
Vesta Sarkhosh Curtis (the British Museum, London, Great Britain)
Brian Porter-Szűcs (University of Michigan, USA)
Michael Shenkar (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Michael E. Stewart (The University of Queensland, Australia)
Parviz Hossein Talaei (Shahid Bahonar University of Kerman, Iran)
Gianfilippo Terribili (Sapienza Università di Roma, Italy)
Willem Vogelsang (International Institute for Asian Studies, Leiden, Netherlands)
Conor Whately (University of Winnipeg, Canada)
Ercüment Yildirim (Kahramanmaras Sutcu Imam University, Turkey)

 

Wytyczne dla autorów
 
 
 

Przesyłanie zgłoszenia

Czasopismo korzysta z systemu zarządzania w procesie recenzowania. Jeśli nie przesłałeś wcześniej artykułu do tego czasopisma, musisz utworzyć konto w zakładce przesyłanie tekstu.

Artykuły i recenzje można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: historia_i_swiat@uph.edu.pl