O czasopiśmie

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

"History and the World" is a scientific yearbook at the Institute of History and International Relations at the University of Natural and Humanities in Siedlce. The first volume appeared in 2012. In the interests of the magazine's history. "History and the World" published materials science staff of the Institute, but does not close his column in front of authors from outside. "History and the World" accepts the material previously unpublished. Sending the text to "History and the World" is considered the declaration that the material is original and has not been published in any form before, is not in the publishing process in other journal and no ghostwriting or guest.

PUNKTY MNISW: 7

ISSN: 2299-2464

INDEKSOWANIE: ERIH Plus, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, CEON, POL-index, BazHum, RepoS

LICENCJACC_by-nd/4.0

ZASADY ETYKI:

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja czasopisma "Historia i Świat" przestrzega zasad etycznych oraz procedur zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.

Autor zgłaszający artykuł do druku jest odpowiedzialny za jakość oraz oryginalność przedkładanego tekstu. Wszelkie przejawy naukowej nierzetelności (wykorzystanie – bez odpowiedniego przypisu – prac innych osób, ukrycie autorstwa bądź wsparcia zapewnianego przez instytucje finansujące badania) będą skutkowały odrzuceniem artykułu przez redakcję. Autor gwarantuje również, iż zgłaszany tekst nie był nigdy wcześniej drukowany w takiej samej postaci. Jeśli tekst jest zmodyfikowaną wersją wcześniejszej publikacji, powinno być to wyraźnie zaznaczone przy jego zgłoszeniu – w takiej sytuacji, jeśli redakcja zdecyduje się na druk przedkładanego artykułu, będzie on musiał być opatrzony odpowiednią adnotacją, informującą o jego pierwotnej postaci i miejscu publikacji.

PROCES RECENZJI:

Recenzent zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej opinii na temat przedłożonego mu artykułu; opinia powinna być wolna od wszelkich uwag o charakterze osobistym bądź sądów wartościujących, które nie zostały poparte argumentami. Opinia recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiedzialna jest redakcja pisma). Recenzja musi zawierać jasną deklarację – pozytywną bądź negatywną – dotyczącą publikacji przedkładanego artykułu. W przypadku, gdy recenzenci przedstawiają rozbieżne lub sprzeczne opinie, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub zwraca się o ocenę do kompetentnego w danej problematyce członka rady naukowej pisma. Uzyskana w tym trybie opinia eksperta jest dla redakcji wiążąca. Wydruki recenzji, podpisane przez recenzentów i opatrzone datą ich wykonania, gromadzone są w archiwum pisma.