Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Okładka numeru
Plik PDF

Słowa kluczowe

Jan Amos Komeński
pansofia jako idea filozoficzna
idea edukacji nieusta-jącej Jana Amosa Komeńskiego
idea samopoznania
wiedza
człowiek wychowany i wykształ-cony w duchu pansofii

Abstrakt

Pansofia (wszechwiedza) to idea filozoficzna Jana Amosa Komeńskiego, którą – w powiązaniu z ideą edukacji nieustającej – można wyrazić w słowach: Uczyć wszystkich… wszystkiego… o wszystkim… wszystkimi zmysłami… metodami naturalnymi… zawsze... To myśli – klucze do dwóch wiodących i ściśle zintegrowanych ze sobą idei Jana Amosa Komeńskiego. Nie ma bowiem idei pansofii – zdaniem autorki – bez idei edukacji nieustającej i vice versa – nie może zaistnieć idea edukacji nieustającej bez idei pansofii. Autorka podjęła w artykule próbę ukazania pansofii jako idei edukacji nieustającej Myśliciela, włączając ideę samopozna-nia jako bazę edukacji pansoficznej, trwającej przez całe życie każdego człowieka. Taka edu-kacja ma wymiar zarówno instytucjonalny, jak i symboliczny o wydźwięku filozoficznym. Autorka bazuje tutaj głównie na problematyce podejmowanej w ciągu siedmioletnich badań komeniologicznych i dotychczasowych interpretacjach i reinterpretacjach dostępnych dzieł Komeńskiego i o Komeńskim, mając świadomość ich niedosytu.

Plik PDF