Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Okładka tomu
Plik PDF

Słowa kluczowe

pedagogika
historia myśli pedagogicznej
Komeński
pansofia

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę pansofii Komeńskiego w jego wykładni oraz w badaniach wybranych, współczesnych polskich uczonych. Jedną z istotnych różnic między autorem powyższej rozprawy a innymi współczesnymi badaczami jest traktowanie pansofii jako koncepcji pierwotnej wobec rozwiązań dydaktycznych. Przytoczona w rozprawie argu-mentacja uzasadnia znaczenie pansofii jako podstawy twórczości Komeńskiego. Charaktery-styka pansofii w sposób syntetyczny prezentuje bogactwo jej znaczeń, które nie są powszech-nie dostrzegane w literaturze przedmiotu. Autorzy podejmujący tę problematykę dostrzegli jej historyczną ewolucję. Nie jest jednak pansofia historycznym artefaktem, lecz niesie w sobie liczne konsekwencje, które przynajmniej w części bliskie są współczesnym tendencjom w badaniach naukowych.

Plik PDF