Princip očiglednosti Jana Amosa Komenskog kao temelj razvoja pedagoških istraživačkih tehnika i instrumenata

Autor

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komenski, princip očiglednosti, istorija pedagogije, metodologija peda-gogije, istraživačke metode, tehnike i instrumenti, Komeniologija

Abstrakt

Metodologija pedagogije pripada najmlađoj grupi pedagoških disciplina. Prve misli o bazičnim postulatima metodologije pedagogije prepoznate su davno, još u pedagoškoj para-digmi Jana Amosa Komenskog (1592-1670) koji je stvorio potporu za metodologiju pedagogije kao sastavne komponente pedagoške nauke. U radu je nakon predstavljanja bazičnih koncepata pedagoške teorije ovog moravskog mislioca razmatran princip očiglednosti u njegovoj peda-goškoj teoriji. Načinjen je osvrt na uticaj koji je Komenski ostavio na njegove sledbenike Žana Žaka Rusoa (1712-1778) i Johana Fridriha Pestalocija (1746-1827) naročito sa aspekta daljeg razvoja principa očiglednosti u njihovim teorijama obrazovanja. U ovom radu potvrdili smo našu hipotezu o kompatibilnosti principa očiglednosti sa istraživačkim tehnikama i instrumenatima. Proaktivno delovanje Komenskog predstavlja prekretnicu ne samo na polju razvoja pedagogije kao nauke i njenih disciplina već i na polju razvoja čovčanstva uopšte. S tim u vezi, otvara se potreba za formiranjem nove pedagoške discipline, Komeniologije koja će dati novu perspektivu ovom pedagoškom doajenu i negovati kritički osvrt u odnosu na njegovu pedagošku teoriju. U skladu sa našim predmetom istraživanja, izneli smo neke naše dileme i pitanja na koja bi Ko-meniologija kao nova naučna disciplina mogla dati odgovor, a time i svojevrstan naučni dopri-nos. Na temelju dosadašnjih metodoloških dostignuća Komeniologiji ostaje u zadatak da možda u pedagoškim postulatima Komenskog otkrije poreklo drugih istraživačkih tehnika i metoda, da utvrdi celishodnost primene pedagoških principa Komenskog s obzirom na promene i izazove pred kojim se nalazi savremeni nastavni proces, otvori pitanje pedagoško psiholoških kompe-tencija nastavnika za primenu zlatnog pravila Komenskog i drugih njegovih principa, da nastavi angažman Komenskog na kvalitativnom podizanju vaspitne funkcije savremene škole ali i da eventualno razmotri uticaj drugih faktora (porodično okruženje) koji mogu uticati na izbor nastavnih principa i metoda.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Maksimović, J. ., & Sretić, S. . (2019). Princip očiglednosti Jana Amosa Komenskog kao temelj razvoja pedagoških istraživačkih tehnika i instrumenata. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 257–269. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1493