Plik PDF

Słowa kluczowe

Jan Amos Komeński, starość, barok, literatura, kultura

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problemowi starości w dziełach Jana Amosa Komeńskie-go w kontekście literatury i kultury barokowej. Obiektem badań stały się dzieła: Labirynt świata i raj serca, Jedyne konieczne, Pampaedia, Wielka dydaktyka. Refleksja Jana Amosa na temat staro-ści ma swoje źródła biblijne, jak też wyrasta z dociekań i opinii grecko-rzymskich myślicieli. Dla Komeńskiego wysnuty z tradycji obraz starości jest wciąż żywy i aktualny.

Plik PDF