Plik PDF

Słowa kluczowe

Jan Amos Komeński, komeniologia, nauka, podstawowe kategorie aksjolo-giczno-teleologiczne

Abstrakt

Pomimo upływu lat tezy sformułowane przez Jana Amosa Komeńskiego pozosta-ją aktualne. Rozwój nauki i podjęte prace badawcze na przestrzeni ostatniego stulecia przynio-sły potwierdzenie jego założeń dotyczących edukacji językowej, zasad i metod nauczania opartych na poglądowości, aktywności i polisensoryczności. Ponadto przedstawiono szereg danych na temat znaczenia edukacji jako mechanizmu redukcji nierówności społecznych i kształtowania ładu społecznego opartego na szacunku dla wszystkich ludzi. Niniejsze opracowanie na wstępie ukazuje rozległość studiów dotyczących osoby i twórczości znamienitego Czecha. Jest zarazem formą metarefleksji, aspirującą do przedstawienia komeniologii jako nauki interdyscyplinarnej, która łączy elementy dydaktyki, teorii wychowania i etyki. Ukazano jej przedmiot, podstawowe pojęcia i metody badawcze.

Plik PDF