Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Plik PDF

Słowa kluczowe

komeniologia, treściowe aspekty nauki, rzeczywistość edukacyjna, Jan Amos Komeński

Abstrakt

W tekście zaproponowano ujęcie komeniologii w perspektywie podmiotowej koncentrując się na treściowym wymiarze procesu badawczego. Rozważania oparto na prezentowanym w polskiej literaturze ujęciu nauki jako systemu twierdzeń o rzeczywistości wypracowanemu w toku badań. Dzieło Komeńskiego rozpatrywane jest z perspektywy zawartego w nim opisu rzeczywistości edukacyjnej, złożonego na Jego koncepcję wychowania. Intencją była prezentacja obiektywnie rozpoznanych przez autora prawd o świecie, człowieku i relacjach między nimi. Dokonano rekonstrukcji poglądów złożonych na koncepcję człowieka, nauczyciela i wychowania. Zaprezentowano opis zarysowanej przez autora rzeczywistości edukacyjnej uwzględniając trzy konstytuujące je elementy - koncepcję człowieka, wychowania i nauczyciela. Intencją było jedynie zasygnalizowanie najbardziej istotnych treści, bowiem wyczerpujące omówienie wykracza poza ramy artykułu.

Plik PDF