Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest zapisany w formacie Microsoft Word.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstu do druku – wytyczne dla autorów

 1. Prosimy o dostarczanie tekstów w ostatecznym formacie książki - B5. Ustawienia strony:  17x24.
 1. Objętość tekstów: maksymalnie dopuszczalna długość artykułu, włącznie z bibliografią, wynosi 16 stron (40 000 znaków, licząc ze spacjami), marginesy 2,5 cm. Tekst powinien być zapisany w formacie .doc, lub.docx.
 2. Jeżeli w tekście występują znaki i symbole specjalne, tabele lub rysunki, prosimy również o wersję tekstu w formacie PDF. Do wszystkich zdjęć, rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła. Nie zamieszczamy w tekście materiałów ilustracyjnych, do których Autorzy nie posiadają praw autorskich.
 3. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza.
 4. Obowiązujący typ pisma: Times New Roman.
 5. Wielkość czcionki: w tytule głównym 14 pkt., w tekście podstawowym 12 pkt., w przypisach, 10 pkt.
 6. Na początku artykułu (po tytule) mniejszą czcionką (Times New Roman 10) należy umieścić streszczenie do ½ strony (1 250 znaków) oraz słowa kluczowe (do pięciu wyrazów) w języku polskim.
 7. Do tekstu artykułu (w tym samym pliku na końcu) należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu tekstu oraz streszczenie (1 250 znaków) wraz ze słowami kluczowymi (Key words).
 8. Informacje o autorze podajemy w lewym górnym rogu w następującej kolejności: imię i nazwisko (pierwsza linijka), afiliacja wg schematu „instytucja, miasto, kraj” (druga linijka), nr orcid (trzecia linijka), adres e-mail (czwarta linijka).
 9. Tytuł główny powinien zostać wyśrodkowany i pogrubiony, zapisany minuskułą. Podtytuły: w artykułach należy zapisać tak jak tytuł główny.
 10. Śródtytuły: powinny być pisane taką czcionką, jak tekst podstawowy, umieszczone w odstępie jednego wolnego wiersza od tekstu podstawowego i wyśrodkowane. Jeśli wprowadzamy numerację śródtytułów, to równamy je do lewej strony (zapisujemy je od wcięcia akapitowego).
 11. Akapity należy wprowadzać przez wcięcie 1,25 cm.
 12. Wyróżnienia w tekście: przewidziane są następujące formy wyróżnień:
  1. pismo pochyłe (kursywa): kursywą wyróżniamy wyrazy wprowadzane w supozycji formalnej, tzn. traktowane jako cytaty, nie należy w ich przypadku stosować cudzysłowu; tak więc pisma pochyłego używa się m.in. w celu wyróżnienia przykładów językowych; stosuje się je także przy podawaniu w tekście tytułów artykułów i książek;
  2. cudzysłów („...“): stosujemy, przytaczając fragmenty cudzych wypowiedzi; jeśli zachodzi potrzeba, to stosujemy także cudzysłów wewnętrzny, tzw. francuski «...»;
  3. pojedynczy cudzysłów (tzw. łapki: ‘xyz’): należy nim oznaczać metajęzykowe sformułowania, które są objaśnieniem znaczeń wyrazów;
  4. kapitaliki: stosujemy do zapisu badanych pojęć i konceptów, np. Europa; kapitaliki i pismo pochyłe – do zapisu pojęć i konceptów rekonstruowanych na bazie jednego języka (i jednej kultury), np. Europa w języku rosyjskim;
  5. wersaliki: można ich używać do zapisu skrótów nazw instytucji, gremiów naukowych, np. PAN, a także powoływanych źródeł, np. ASA, USJP.
 13. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie.
 14. Cytaty pochodzące z opracowań wyróżniamy cudzysłowem, cytaty źródłowe – kursywą; krótsze przywołujemy w zasadniczym tekście, dłuższe zaś w odrębnym akapicie – czcionką Times New Roman, 11, interlinia – 1,15.
 15. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłumaczenie umieszczamy w przypisie dolnym.
 16. Przytaczane konteksty (materiał źródłowy) w tekście głównym zapisujemy kursywą, nieco pomniejszoną czcionką 11-punktową Times New Roman, interlinia 1,15
  z akapitem 0,5 cm. Materiał źródłowy (cytaty) opatrujemy numerami w nawiasie kwadratowym [1], [2], [3] itd., np.

 

[1] Nach geographischer Lage, historischer Vergangenheit, Religion, Kultur, Mentalität ist die Türkei kein Teil Europas. [Z racji położenia geograficznego, historii, religii, kultury, mentalności Turcja nie jest częścią Europy.] (Hans-Ulrich Wehler, Das Türkenproblem, ,,Die Zeit” nr 38 vom 12. September 2002, s. 9).

 

[2] Timoschenko verlangt von Europa mehr Härte. Die ukrainische Oppositionelle Julia Timoschenko fordert vom Westen, Russland entschiedener entgegenzutreten – und warnt: Sonst fließe Blut. [Tymoszenko oczekuje od Europy stanowczości. Ukraińska opozycjonistka Julia Tymoszenko domaga się od Zachodu bardziej stanowczego przeciwstawienia się Rosji – i ostrzega: inaczej poleje się krew.] (,,Die Welt” 6 III 2014).

 

 1. Daty ukazania się materiałów w czasopismach lub ściągnięte ze stron internetowych zapisujemy według konwencji: dzień i rok – cyfry arabskie, miesiąc – rzymskie, np. ,,Rzeczypospolita” 28 X 2010 r.
 2. Imiona podajemy w pełnym brzmieniu! Tzw. otieczestwo przy nazwiskach rosyjskich markujemy inicjałem.
 3. W tytułach oraz w bibliografii wyrazy (nazwiska, imiona, tytuły prac) pisane w oryginale alfabetem cyrylickim transliterujemy na alfabet łaciński (stawiamy literę za literę), wedle zasad w Słowniku ortograficznym (np. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006). Poza spisami treści i bibliografią wyrazy (nazwiska, imiona, tytuły prac) pisane w oryginale alfabetem cyrylickim transkrybujemy na alfabet łaciński, wedle zasad we wzmiankowanym Słowniku ortograficznym. w transliteracji: Avdeev, Belova, Čavdarova, Šmelev, Lichačëv, Žirmunskij; w transkrypcji: Awdiejew, Biełowa, Czawdarowa, Szmielew, Lichaczow, Żyrmunskij itp.
 4. W artykułach pisanych alfabetem łacińskim podawane jako przykłady wyrazy pospolite w oryginale zapisane alfabetem cyrylickim transliterujemy na alfabet łaciński wedle zasad sformułowanych w powołanym wyżej słowniku. Np. uvažitel’nyj, počtitel’nyj, delikatnyj, taktičnyj, skromnyj, vežlivo. Nazwy własne w oryginale zapisywane grażdanką przekazujemy na dwa sposoby: w opisach bibliograficznych – transliterujemy, w tekście artykułu, recenzji itp. – transkrybujemy.
 5. Odstępujemy od niektórych zasad transliteracji alfabetów cyrylickich podawanych w wymienionym wyżej słowniku ortograficznym.
 6. Cyrylickie (rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, bułgarskie, serbskie i macedońskie) znaki: щ ю я zgodnie z tradycją oddajemy w postaci dwuznaków šč ju ja.
 7. Ukraińskie znaki и i ï oraz г ґ transliterujemy zgodnie z zasadami ich transkrypcji jako y i ji oraz h g.
 8. Przypisy wprowadzające tekst poboczny, a więc komentarze, dopowiedzenia, szczegółowe dodatki itp., podajemy osobno u dołu strony, z numeracją ciągłą. Przypisy czysto bibliograficzne w tekście głównym (odesłania do artykułów i książek) podajemy w następującej konwencji: (nazwisko rok wydania: strona), np. (Kowalski 2001: 29).
 9. Bibliografia powoływanych prac powinna zostać zestawiona na końcu artykułu i opatrzona śródtytułem Literatura. Przyjęte przez nas konwencje opisu bibliograficznego są następujące (podajemy wzorcowe opisy dla prac polskich):

Monografia

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po przecinku miejsce wydania, na końcu kropka, np.

Kuć J. (2013): Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Siedlce.

W przypadku prac pod redakcją dodajemy adnotację (red.) po nazwisku autora, np.

Dubisz S. (red.) (2003): Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I-III, Warszawa.

W przypadku przekładów prosimy również o podanie nazwiska tłumacza, np.

Ong W.J. (1992): Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekład J. Japola, Lublin.

 

Artykuł z czasopisma

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po kropce tytuł czasopisma w cudzysłowie, numer czasopisma, po przecinku strony (początkowa i końcowa artykułu), na końcu kropka, np.

Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D. (1997): Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Audiofonologia”  X/1997, s. 37–49.

 

Rozdział w monografii

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po przecinku w: i tytuł monografii kursywą, po przecinku red., po tym inicjał imienia i nazwisko redaktora, po przecinku miejsce, po przecinku strony (początkowa i końcowa rozdziału), na końcu kropka, np.

Zieliński M. (2004): Język prawny, język administracyjny, język urzędowy, w: Język – Prawo – Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole, s. 9-18.

 

Strona internetowa

Nazwisko i inicjał imienia autora cytowanego tekstu, w nawiasie rok, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, „Nazwa strony”, <link>, po przecinku data dostępu, na końcu kropka.

 

 Teksty można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając je na adres:

       conversatoria-linguistica@uph.edu.pl

       lub poprzez platformę wydawniczą:

       https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe/about/submissions

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;

- Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego publikacji której jest Pani/Pan autorem lub współautorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe.

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

- Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

- Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.