Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst jest zapisany w formacie Microsoft Word.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Do druku w czasopiśmie przyjmowane są artykuły o tematyce językoznawczej w języku polskim i w językach kongresowych. Publikujemy artykuły z zakresu: językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego, komparatystyki, lingwistyki kognitywnej i kulturowej, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki oraz kulturoznawstwa i logopedii. Dopuszczamy możliwość publikacji numerów tematycznych.

Artykułu powinny być napisane stylem naukowym w jasny, przystępny i rzetelny sposób.

Prosimy o przesyłanie zgodnych z profilem czasopisma oryginalnych wersji, które nie były publikowane wcześniej oraz nie uczestniczą aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym. Ten fakt potwierdza autor na oświadczeniu autorskim.

Prosimy o nieprzesyłanie poprawionych artykułów, zgłoszonych wcześniej do „Conversatoriów Linguistica”, które zostały odrzucone przez recenzentów i/lub kolegium redakcyjne.

Przekłady tekstów są dopuszczalne, ale muszą spełniać w pełni kryteria prawa autorskiego, w tym pozyskanie oraz przedstawienie redakcji zgody właścicieli praw autorskich na tłumaczenie, którego autor chce je opublikować.

Za plagiat uznaje się wykorzystanie fragmentów tekstu i/lub danych bez uznania autorstwa, zaprezentowane tak, jakby były autorstwa plagiatora.

W ramach zapory ghostwriting redakcja wymaga od autorów publikacji podania pełnej afiliacji (nazwa uczelni) oraz ujawnienia, czy ktoś inny niż autor tekstu opracował koncepcję, zebrał dane itd. i wskazania osoby, która dokonała wspomnianych czynności. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji ponosi autor zgłaszający tekst do druku.

W ramach zapory guest authorship redakcja wymaga w przypadku dwóch lub większej liczby autorów tekstu złożonego do „Conversatoriów” oświadczenia o procentowym wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Na oświadczeniu wymagane są podpisy wszystkich autorów tekstu.

Do druku w roczniku „Conversatoria Linguistica” przyjmowane są materiały nigdzie dotąd niepublikowane oraz spełniające wymogi etyczne i edycyjne, przyjęte przez czasopismo.

Maksymalna objętość artykułu wynosi ok. 40 tysięcy znaków (ze spacjami); recenzji, omówienia, sprawozdania – 20 tysięcy znaków (ze spacjami).

Przy każdym tekście należy podać nazwisko autora, adres mailowy oraz afiliację tekstu. W przypadku większej liczby autorów publikacji złożonej do druku autorzy mają obowiązek podania procentowego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Redakcja przyjmuje prace napisane w programie Word (doc lub docx), jeżeli w tekście występują znaki i symbole specjalne, tabele lub rysunki, prosimy również o wersję tekstu w formacie PDF. Do wszystkich zdjęć, rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła. Nie zamieszczamy w tekście materiałów ilustracyjnych, do których Autorzy nie posiadają praw autorskich.

Wymogi dotyczące formatowania: format A4, czcionka Times New Roman 12p., w przypisach 10p., odstępy między wierszami 1,5, akapit 10. Marginesy powinny mieć wymiary: górny 25 mm, dolny 35 mm, lewy 35 mm, prawy 35. Do tekstu można wprowadzić kursywę i pogrubienia. Kursywą wyróżnia się wyrazy i zwroty omawiane w tekście, wyrazy obcojęzyczne oraz tytuły książek, rozdziałów i artykułów. Tytuły czasopism zamieszcza się w cudzysłowie. Nie należy stosować podkreśleń i pisać tekstu wielkimi literami.

Porządek wstępnej części tekstu:

I. Imię i nazwisko/imiona i nazwiska (wyrównanie do lewej)

Afiliacja

Numer ORCID (pełny odnośnik). Osoby, które nie dysponują jeszcze numerem ORCID, proszone są o jego pozyskanie (za pośrednictwem strony: https://orcid.org/).

e-mail

Przykład:

Joanna Kuć

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3978-9320

e-mail: joanna.kuc@uph.edu.pl

II. Tytuł tekstu po polsku/w innym języku, w którym napisano tekst

III. Tytuł tekstu po angielsku

IV. Słowa kluczowe po polsku

V. Słowa kluczowe po angielsku

VI. Abstrakt po polsku

VII. Abstrakt po angielsku

Do każdego artykułu należy dołączyć: tłumaczenie tytułu na język angielski, słowa kluczowe (5-7) oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (100 do 300 słów) – nie dotyczy recenzji, omówień i komunikatów. Prosimy o sprawdzenie poprawności językowej tłumaczeń przed wysłaniem ich do redakcji.

Tytuł artykułu powinien być zrozumiały, zwięzły, ale możliwie dokładnie informujący o treści.

Przypisy opisowe należy zamieszczać pod tekstem głównym na danej stronie. Powinny być numerowane (numeracja ciągła). Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnętrzne) umieszczane w tekście powinny zawierać nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronę, np. (Kuć 2013: 15).

Na końcu artykułu należy podać bibliografię. Zamieszcza się w niej tylko te pozycje, do których są odwołania w tekście. Zasady zapisu bibliograficznego przedstawiają się następująco:

Monografia

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po przecinku miejsce wydania, na końcu kropka, np.

Kuć J. (2013): Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Siedlce.

W przypadku prac pod redakcją dodajemy adnotację (red.) po nazwisku autora, np.

Dubisz S. (red.) (2003): Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I-III, Warszawa.

W przypadku przekładów prosimy również o podanie nazwiska tłumacza, np.

Ong W.J. (1992): Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekład J. Japola, Lublin.

Artykuł z czasopisma

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po kropce tytuł czasopisma w cudzysłowie, numer czasopisma, po przecinku strony (początkowa i końcowa artykułu), na końcu kropka, np.

Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D. (1997): Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Audiofonologia” X/1997, s. 37–49.

Rozdział w monografii

Nazwisko autora, inicjał imienia, w nawiasie rok wydania, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, po przecinku w: i tytuł monografii kursywą, po przecinku red., po tym inicjał imienia i nazwisko redaktora, po przecinku miejsce, po przecinku strony (początkowa i końcowa rozdziału), na końcu kropka, np.

Zieliński M. (2004): Język prawny, język administracyjny, język urzędowy, w: Język – Prawo – Społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole, s. 9-18.

Strona internetowa

Nazwisko i inicjał imienia autora cytowanego tekstu, w nawiasie rok, po dwukropku tytuł zapisany kursywą, „Nazwa strony”, <link>, po przecinku data dostępu, na końcu kropka.

Teksty można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając je na adres:

conversatoria-linguistica@uph.edu.pl

lub poprzez platformę wydawniczą:

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe/about/submissions

Prace niepasujące do profilu czasopisma, niespełniające wymogów etycznych i redakcyjnych nie będą poddawane procesowi wydawniczemu.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.