O czasopiśmie

 • CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

„Conversatoria Linguistica” są wydawane jako rocznik przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  w Siedlcach. Wersją pierwotną pisma jest wersja papierowa, ponadto udostępniane są artykuły na platformie na stronie internetowej (dotyczy aktualnego numeru oraz wydań archiwalnych). Czasopismo zostało założone w „Akademii Podlaskiej” w 2008 r. przez prof. dr hab. Krystynę Wojtczuk.

„Conversatoria Linguistica” ze względu na różnorodność poruszanej problematyki cieszą się zainteresowaniem młodych badaczy językoznawców oraz cenionych autorów z różnych ośrodków akademickich, publikujących w czasopiśmie wyniki najnowszych badań z zakresu językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego oraz dyscyplin pokrewnych.

Celem rocznika jest spełnienie standardów związanych z wysokim poziomem naukowym oraz standardów etycznych, o co zabiegamy na każdym etapie prac wydawniczych.
Do druku w czasopiśmie przyjmowane są artykuły o tematyce językoznawczej pisane w języku polskim i językach kongresowych. Publikujemy artykuły z zakresu: językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego, komparatystyki, lingwistyki kognitywnej i kulturowej, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki oraz kulturoznawstwa i logopedii.

 • ISSN

1897-1415

 • INDEKSOWANIE

 Index Copernicus, Biblioteka Nauki, Baza Wiedzy UPH

 • LICENCJA

Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl

 • ZASADY ETYKI

„Conversatoria Linguistica” wprowadziły zasady, które przeciwdziałają przejawom nierzetelności naukowej, tj. zaporę ghostwriting i zaporę guest authorship. Zasady przyjęte przez redakcję „Conversatoriów Linguistica” są zgodne z procedurami COPE oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kodeksem dobrych obyczajów w publikacjach naukowych UNESCO oraz Kodeksem Narodowego Centrum Nauki dotyczącym rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

 

 • PROCES RECENZJI
 1. Do druku w roczniku przyjmowane są artykuły o tematyce językoznawczej pisane w języku polskim i w językach kongresowych po stwierdzeniu zgodności zgłoszonego tekstu z profilem czasopisma (etap wstępny).
 2. Teksty, które uzyskają akceptację redakcji, są poddawane dalszemu opiniowaniu przez zewnętrznych recenzentów z wyjątkiem recenzji naukowych, omówień książek oraz sprawozdań z konferencji.
 3. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzentami są pracownicy naukowi o dużym dorobku z zakresu problematyki poruszonej w recenzowanym tekście.
 4. Recenzja jest obiektywna i powinna być wyrażona jasno z podaniem argumentów. Przedmiotem oceny jest tekst, zatem osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzje powinny być przesłane redakcji w terminie ustalonym przez redakcję i recenzenta.
 5. Redakcja dba o to, aby nie dochodziło do konfliktu interesów, rozumianego jako bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa.
 6. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Jeśli recenzent podejrzewa na podstawie tekstu lub innych przesłanek (np. poruszanej problematyki), kto może być autorem tekstu, i uznaje, że zachodzi konflikt interesów, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym redakcji. Jeśli tak jest, tekst jest kierowany do kolejnego recenzenta.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Recenzję przedstawia się na formularzu redakcyjnym. Recenzje negatywne muszą zawierać uzasadnienie opinii o odrzuceniu tekstu. W przypadku szczegółowych uwag dopuszczalne jest zamieszczanie ich w pliku .doc lub .docx zawierającym komentarze recenzenta. W takich przypadkach zobowiązuje się recenzentów do usunięcia danych osobowych (inicjałów), które mogą wskazywać na ich autorstwo.
 8. W przypadku różnych opinii redakcja zwraca się do trzeciego recenzenta. Po uzyskaniu jego opinii kolegium podejmuje decyzję o publikacji lub odrzuceniu tekstu.
 9. Jeżeli recenzenci dopuszczają artykuł do druku bez uwag, autorowi przekazuje się tylko informację o tym, że tekst uzyskał pozytywne recenzje. Jeśli recenzje zawierają uwagi, są one przekazywane autorowi.
 10. Jeżeli recenzenci dopuszczają tekst do publikacji warunkowo (sugerują zmiany, uzupełnienia itd.), autor otrzymuje złożony do publikacji tekst z uwagami recenzentów i recenzje.
 11. Artykuł jest zakwalifikowany do druku po uzyskaniu przez Autora dwóch pozytywnych recenzji i zastosowaniu się do wskazań w nich zawartych.
 12. Autorzy są powiadamiani przez redakcję o publikacji lub odrzuceniu tekstu drogą mailową. W przypadku publikacji, które mają kilku autorów, redakcja prowadzi korespondencję z osobą, która zgłosiła tekst do „Conversatoriów”.
 13. Autor może zrezygnować z publikacji, jeśli nie zgadza się z zasadnością otrzymanych opinii.
 14. Brak odpowiedzi autora w ciągu miesiąca po otrzymaniu od redakcji informacji na temat recenzji sugerujących zmiany jest uznawany za decyzję o rezygnacji z publikacji w „Conversatoriach Linguistica”.
 15. Dane osobowe i afiliacje autorów oraz recenzentów publikacji zgłoszonych do „Conversatoriów Linguistica” są umieszczane na stronie internetowej i w wersji drukowanej czasopisma z poszanowaniem zasad RODO. W celu zachowania anonimowości nie ujawnia się recenzentów poszczególnych publikacji.