Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo państwa, polityka, kultura bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa politycznego

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ukazanie roli wartości, norm i zachowań w relacjach politycznych, w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Ze względu na ograniczone możliwości prezentacji tego zagadnienia, w niniejszym artykule zawarto zaledwie zarys tego problemu, usystematyzowany w następujący ciąg wywodu: ogólne pojęcie kultury bezpieczeństwa, pojęcie bezpieczeństwa politycznego, szerzej rozumiane zagadnienie kulturowego wymiaru bezpieczeństwa państwa w jego wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym oraz propozycja określenia kultury bezpieczeństwa politycznego.

PDF