https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/issue/feed Kultura Bezpieczeństwa 2020-10-28T09:02:20+00:00 dr Daria Krzewniak daria.krzewniak@uph.edu.pl Open Journal Systems <p><strong>ISSN:</strong> 2353-6608</p> https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1826 Obszary kultury bezpieczeństwa informacyjnego i jej badanie 2020-10-27T15:36:39+00:00 Hanna Batorowska hanna.batorowska@up.krakow.pl <p>W artykule omówiono sposoby definiowania kultury bezpieczeństwa informacyjnego z perspektywy różnych dyscyplin wiedzy. Zwrócono szczególną uwagę na takie jej komponenty, jak kultura informacyjna i ekologia informacji. Umiejscowiono kulturę bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze zainteresowań badaczy kultury bezpieczeństwa. Wskazano na silne związki łączące ją z edukacją dla bezpieczeństwa, zarządzaniem informacją i wiedzą, polityką informacyjną, komunikacją strategiczną. Przedstawiono wybrane narzędzia badawcze mogące mieć zastosowanie w ewaluacji poziomu kultury informacyjnej jednostki oraz jej zachowań proinfoekologicznych oraz techniki badawcze stosowane w badaniach ilościowych i jakościowych do oceny spełniania standardów w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego wskazujące na poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego badanego podmiotu.</p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1827 Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa informacyjnego 2020-10-27T15:46:01+00:00 Mieczysław Koziński mietekkozinski@gmail.com <p>Kultura bezpieczeństwa to złożone pojęcie, które od lat osiemdziesiątych XX w. jest przedmiotem rozległych badań. Stosuje się różne definicje kultury i różne do niej podejścia. Niniejsze opracowanie nie ma na celu pełnego przeglądu badań teoretycznych, gdyż istnieją wnikliwe publikacje naukowe na ten temat1. Ma natomiast charakter tekstu informacyjnego oraz małego przewodnika dla osób zajmujących się praktyką bezpieczeństwa informacyjnego. Jest próbą opisania kulturowego podejścia do zrozumienia kwestii bezpieczeństwa informacyjnego. Ma on wyjaśnić czytelnikowi to zagadnienie z kulturowego punktu widzenia oraz pokazać, w jaki sposób można dokonać oceny kultury bezpieczeństwa informacyjnego w ramach procesu doskonalenia organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie w zwięzłej formie aktualnych informacji na ten złożony temat, łączących wyniki badań akademickich z praktyką. </p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1828 Wychowanie informacyjne, umiejętności informacyjne, kultura informacyjna jako elementy kultury bezpieczeństwa 2020-10-27T15:51:01+00:00 Adam Czesławiak adam_cz@interia.pl <p>W artykule omówiono wychowanie informacyjne i umiejętności informacyjne, przedstawiając je jako składowe kultury informacyjnej. Przedstawiono istotę kultury informacyjnej, a także kultury informatycznej jako niezbędnych do coraz lepszego wykonywania codziennych zadań, mających na celu doskonalenie jakości życia, efektywności pracy, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Starano się ukazać kulturę informacyjną jako element kultury bezpieczeństwa oraz podkreślić jej znaczenie dla człowieka. </p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1836 Kultura bezpieczeństwa militarnego. Diagnozowanie i doskonalenie zjawiska 2020-10-28T08:55:48+00:00 Paweł Wasilewski pawelwas@onet.pl <p>Kultura bezpieczeństwa militarnego jest obszarem należącym do dziedziny bezpieczeństwa narodowego, który w ostatnich latach jest mniej doceniany niż pozostałe. Bezpieczeństwo militarne zmieniło swój obraz od końca XX wieku rozszerzając swoje wpływy również na elementy nienależące do stricte militarno-obronnego obszaru. Potencjał militarny nie służy już tylko do eliminowania zagrożeń militarnych. Zakres jego działań wyszedł poza te ramy, zwiększając swoje wpływy na budowanie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli. Stał się przez to jeszcze ważniejszym czynnikiem posiadającym swój potencjał w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Mając to na uwadze, należy podkreślić, że właściwe dbanie o tą dziedzinę poprzez kształtowanie wysokiego poziom bezpieczeństwa, jak i morale grupy społecznej zapewniającej bezpieczeństwo militarne, jest warunkiem sine qua non budowania kultury bezpieczeństwa militarnego. </p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1837 Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, redakcja naukowa Mariusz Kubiak i Stanisław Topolewski, Siedlce-Warszawa 2016, ss. 187. 2020-10-28T09:02:20+00:00 Weronika Siłuszyk ws79053@stud.uph.edu.pl <p>Recenzja Książki pt. Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku. Redakcja naukowa Mariusz Kubiak i Stanisław Topolewski, Siedlce-Warszawa 2016.</p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/kulturabezpieczenstwa/article/view/1829 Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wojna i bezpieczeństwo militarne. Wojna i migracje 2020-10-27T16:13:18+00:00 Paulina Ledwójcik paulinaledwojcik@gmail.com <p>Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wojna i bezpieczeństwo militarne. Wojna i migracje. Konferencja odbywała się&nbsp; od 24 do 25 maja 2018 roku.&nbsp;</p> 2020-10-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0