Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

policja, bezpieczeństwo, uprawnienia, obowiązki, kultura, kultura bezpieczeństwa, etyka, edukacja, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Abstrakt

Autor w publikacji podjął próbę odniesienia definicji kultury bezpieczeństwa do podmiotów bezpieczeństwa publicznego, którymi są Policja i obywatele, na rzecz których policjanci podejmują swoje działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa. Jako przedmiot rozważań przyjęto uwarunkowania korzystania przez policjantów z podstawowych uprawnień oraz interakcje, jakie zachodzą między podejmującymi interwencje policjantami, a osobami, wobec których działania interwencyjne są podejmowane. Celem rozważań jest ukazanie odnoszących się do kultury bezpieczeństwa publicznego zależności między podmiotami warunkującymi sprawność działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Autor zakłada, że efektywność działań Policji podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jest determinowana poziomem kultury bezpieczeństwa.

PDF