O czasopiśmie

Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” (ISSN 2353-6608) wydawane jest od 2014 roku – jako półrocznik – przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Czasopismo podejmuje problematykę szeroko rozumianego bezpie­czeń­stwa. Przedmiotem szczególnego zainteresowania publikowanych tekstów jest fenomen kultury bezpieczeństwa, rozważany na trzech płaszczyznach: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Stałą część czasopisma stano­wią także recenzje publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności oraz informacje na temat konferencji naukowych realizowanych w tym obszarze.
Celem czasopisma jest podjęcie inter- i transdyscyplinarnej debaty i wymia­ny poglądów wśród teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy na te­mat kultury bezpieczeństwa i jej roli we współczesnym świecie.
Redakcja czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa” informuje, iż wersją pierwo­tną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.