Jówko, E. (2021). Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 43–59. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460