Lisowska, M. (2021). Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 163–172. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443