Kriviradeva, B., & Stoynova, A. (2021). The Impact of Manаgement on the Effectiveness in Socioeducational Institutions . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 91–104. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2436