Żuraw, H. (2021). Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 69–90. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435