Plik PDF

Słowa kluczowe

tożsamość narodowa
patriotyzm
tolerancja
integracja
sport
wartości
klasy wojskowe
bezpieczeństwo narodowe

Abstrakt

Kształtowanie patriotyzmu i tożsamości narodowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania narodu. Ważnym obszarem budowania i wzmacniania patriotyzmu jest sport, który stanowi spoiwo tożsamości narodowej oraz wzmacnia takie wartości jak solidarność i tolerancja, co buduje aktywne postawy obywatelskie w społeczeństwie. Niniejszy artykuł ma w swym zasadniczym celu omówienie istoty patriotyzmu, tożsamości narodowej i tolerancji, które stanowią wymiar postawy jednostki wobec innych narodów oraz sportowego patriotyzmu, który stanowi istotne spoiwo tożsamości narodowej. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody sondażu diagnostycznego. Analiza uzyskanych danych wskazuje na bardzo silne poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i patriotyzmu sportowego wśród respondentów (N=508). Skala patriotyczna znacząco wpływała na wyniki skali tożsamości narodowej i sportowego patriotyzmu, nie różnicowała natomiast postawy tolerancji. Z kolei skala tolerancji istotnie korelowała ze skalą patriotyzmu, sportowego patriotyzmu, tożsamości narodowej. Jak wskazuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona i umacnianie tożsamości narodowej stanowi ważne zadanie państwa. Cele te można osiągnąć poprzez pielęgnowanie kultury narodowej, ochronę dziedzictwa kulturowego, aktywizację kapitału społecznego oraz wzmacnianie postaw patriotycznych.

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.12
Plik PDF