Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
W stronę komeniologii jako nauki: dyskusje – polemiki – dylematy

Oddajemy do rąk Czytelnika zainteresowanego Janem Amosem Komeńskim i komeniologią jako dziedziną badań naukowych i rodzącą się nauką – szósty tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologiczych, seria pedagogi-ka” / “Siedlce Comeniological Research Bulletin, pedagogy series”. Od tego tomu (2019) czasopismo znajduje się na liście ministerialnej czasopism punk-towanych (20 pkt za artykuł) i będzie wydawane w dwóch wersjach: trady-cyjnej i elektronicznej.
O zainteresowaniach Janem Amosem Komeńskim, działalności nauko-wo-badawczej i organizacyjnej w zakresie komeniologii pisałam w pierwszym tomie pt.: O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację. Podsumo-wania działalności komeniologicznej do chwili obecnej dokonałam w tekście: Zamiast „Wprowadzenia”. O recepcji własnej Jana Amosa Komeńskiego i auto-rów „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika” w tomie IV pt. Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego (2017)1 oraz w tomie pią-tym w artykule: Jan Amos Komeński w trzecim tysiącleciu. Odczytania – konty-nuacje – krytyka 2. W tomie drugim zatytułowanym: Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia, w tekście pt. O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii (wersja polska, angielska i niemiecka) pisałam o komeniologii siedleckiej, polskiej i europejskiej. Podjęłam próbę zdefiniowania komeniolo-gii jako dziedziny badań i rodzącej się dyscypliny naukowej3. W tomie III,zatytułowanym: Jan Amos Komeński – współczesne interpretacje i reinterpreta-cje jego twórczości w „ Słowie wstępnym” – na bazie tekstów Autorów – pod-kreślałam wielką różnorodność współczesnych interpretacji i reinterpretacji twórczości Jana Amosa Komeńskiego, a także kontrowersje i sprzeczności w jego twórczości i wokół niej.

Artykuły

Sławomir Sztobryn
27-34
Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych
27
Plik PDF
Sławomir Sztobryn
35-42
The place of comeniology in contemporary humanities
16
Plik PDF
Roman Mnich
43-53
Комениология ХХІ века как проблема гуманитарных наук
16
Plik PDF
Barbara Sitarska
55-80
Towards comeniology as a science – the scientific and didactical workshop; research methodology
31
Plik PDF
Janina Florczykiewicz
81-90
Rzeczywistość edukacyjna w poglądach Jana Amosa Komeńskiego – treściowy aspekt komeniologii
27
Plik PDF
Janina Florczykiewicz
91-99
Educational reality in Comenius' views – the content aspect of comeniology
13
Plik PDF
Hanna Żuraw
101-112
Komeniologia jako nauka – współczesne dylematy wokół twórczości Komeńskiego i o Komeńskim
18
Plik PDF
Barbara Dobrowolska
113-127
Komeniologia jako proces i rezultat poznania naukowego. Wątek społecznych kontekstów edukacji w myśli Jana Amosa Komeńskiego
50
Plik PDF
Barbara Dobrowolska
129-143
Comeniology as a process and result of scientific cognition. Social context of education in the thought of John Amos Comenius
26
Plik PDF
Adam Fijałkowski
147-158
Komeński a Ramus i ramizm – czyli o nowych tropach badań komeniologicznych
54
Plik PDF
Cezary Kalita
159-176
Orbis Pictus: od świata w obrazach do wyjaśniania świata obrazami – Jan Amos Komeński (1658) a Otto Neurath (1936)
29
Plik PDF
Andrzej Borkowski
177-188
Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych
18
Plik PDF
Bernhard Josef Stalla
189-208
Das Zusammenwirken von »Wissen – Handeln – Glauben« als Grundlage für die Verbesserung der Welt in der »Pansophia Humana« von Jan Amos Komenskỳ
21
Plik PDF
Alexander Kobernyk, Inna Osadchenko, Larysa Tkachuk
209-224
The Ukrainian context of Comenius studies: philosophical, pedagogical, psychological aspects
18
Plik PDF
Alexander Kobernyk, Inna Osadchenko, Larysa Tkachuk
225-241
Український контекст коменіології: філософські, педагогічні, психологічні аспекти
17
Plik PDF
Jelena Maksimović, Sanja Sretić
243-256
Principle of evidence of John Amos Comenius as a basis for the development of pedagogical research techniques and instruments
68
Plik PDF
Jelena Maksimović, Sanja Sretić
257-269
Princip očiglednosti Jana Amosa Komenskog kao temelj razvoja pedagoških istraživačkih tehnika i instrumenata
86
Plik PDF
Jelena Osmanović, Dragana Dimitrijević
271-288
Pedagogical work of John Amos Comenius as an inspiration for modern pedagogy: didactic-methodological approach
64
Plik PDF
Urszula Tyluś
289-303
Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii
15
Plik PDF
Ewa Wyczółkowska
305-317
Komeńskiego człowiek w kontekście wolności wewnętrznej i zewnętrznej – wobec sfery cielesnej, intelektualnej i emocjonalnej
20
Plik PDF
Ewa Wyczółkowska
319-330
Comenius' man in the context of internal and external freedom towards physical, intellectual and emotional spheres
16
Plik PDF
Andreas Lischewski
333-352
Kurzer Abbriss der Comeniologie in Deutschland bis zum Ende des „langen“ 19. Jahrhunderts
16
Plik PDF
Ludmiła Mnich
353-363
Из истории украинской комениологии: Андроник Степович (1856-1935)
12
Plik PDF
Lubomír Hampl
365-383
Historyczne spojrzenie Komeńskiego na dziejowe losy Czech i jego kościoła (zwłaszcza Jednoty Braci Czeskich – Unitas Fratrum)
11
Plik PDF
Helena Kovářová
385-395
Travels by the Czech teacher and school headmaster František Slaměník in the footsteps of Comenius in Poland and the Netherlands as evidence of commitment to comeniology
13
Plik PDF
Helena Kovářová
397-405
Cesty českého učitele a ředitele školy František Slaměník ve footsteps Komenského v Polsku a Nizozemsku, když je potvrzení závazky k komenologii
16
Plik PDF
Kamila Szymańska
409-414
Alojzy Konior – szkic do portretu komeniologa
10
Plik PDF
Kamila Szymańska
415-420
Alojzy Konior – an outline of the comeniologist’s portrait
14
Plik PDF
Adam Fijałkowski
421-428
Profesor Tadeusz Bieńkowski – filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty – szkic do portretu komeniologa
26
Plik PDF