Jan Amos Komeński − Współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości

Oddajemy do rąk Czytelnika trzeci tom Siedleckich Zeszytów Komeniolo-gicznych Serii PEDAGOGIKA. O historii ich powstawania, napotykanych „po drodze” trudnościach, współpracy komeniologicznej w Uniwersytecie Przyrod-niczo-Humanistycznym w Siedlcach i rodzącej się idei LEKSYKONU ENCY-KLOPEDYCZNEGO o JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM pisałam w pierwszym tomie. Niniejszy tom nosi tytuł: JAN AMOS KOMEŃSKI – WSPÓŁCZESNE IN-TERPRETACJE I REINTERPRETACJE JEGO TWÓRCZOŚCI. Jest to cykliczna (uka-zująca się co roku) monografia wieloautorska. Publikacja wpisała się w nurt badań europejskich o Janie Amosie Komeńskim. W tym wielkim przedsięwzięciu cho-dziło o to, aby poddać badaniom bardziej szczegółowe zagadnienia podejmowane w nie-zwykle bogatej twórczości Komeńskiego i w formie szerokich haseł udostępnić je współ-czesnemu Czytelnikowi, który znajdzie w nich nie tylko historyczny obraz kultury i nauki XVII wieku, ale także jak w zwierciadle, będzie mógł dostrzec problemy współcze-snej edukacji.