Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

Oddajemy dziś w Państwa ręce najnowszy numer czasopisma „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”. Od 2010 roku realizujemy w Polsce zadania edukacji włączającej, dzięki której dzieci z niepełnosprawnościami mają szansę uczyć się w szkołach w swoim najbliższym otoczeniu. W coraz większym stopniu odnotowujemy wysoki poziom przygotowania nauczycieli do realizacji założeń edukacji inkluzyjnej. Dobre efekty daje budowanie współpracy między nauczycielami a rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Działania te dają szansę na rozbudzanie zainteresowań i aspiracji dzieci z niepełnosprawnościami, również w aspekcie podejmowania przez nich studiów wyższych. Głównym celem realizacji edukacji inkluzyjnej na wszystkich poziomach jest tworzenie klimatu sprzyjającego szeroko rozumianemu włączeniu społecznemu.
Uwadze czytelników podajemy artykuł prof. Leszka Plocha „Dimensions of the voluntary service of disabledstudents in the social environment”,w którym autor prezentuje działalność studentów z niepełnosprawnością w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących, w tym także innych osób niepełnosprawnych. Polecamy Państwa uwadze także artykuł prof. Elżbiety Gaweł-Luty „Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych, w którym autorka koncentruje się w szczególności na samym pojęciu „integracja”, prawach osób niepełnosprawnych oraz integracji w edukacji.
W prezentowanym numerze w dziale z „Praktyki inkluzyjnej” na uwagę zasługują artykuły dr Beaty Bocian-Waszkiewicz „Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz dr. Mariusza Dobijańskiego „Rola diagnozy w procesie planowania postępowania włączającego młodzież niedostosowaną społecznie do uczestnictwa i partycypacji społecznej”. Zachęcamy
także do lektury artykułu Magdy Lejzerowicz „Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej”. Należy pamiętać, że dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to również dzieci niezwykle zdolne. W tym kontekście zawracamy Państwa uwagę na artykuły dr Ewy Jówko „Uczeń zdolny w kulturze szkoły” oraz Oksany Anisimovej „Oсобенности проявления социальной адаптации у одаренных школьников”. Materiały zawarte w tym dziale polecamy teoretykom i praktykom działającym na rzecz rozwijania edukacji włączającej i promującym inkluzję społeczną.
Już po raz trzeci w UPH odbył się III Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Informację o jego przebiegu znajdziecie Państwo w sprawozdaniu Ewy Nasiłowskiej. Już dziś serdecznie zapraszam na kolejny kongres, który odbędzie się 6-7 kwietnia 2017 roku pod hasłem „Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje”.

Pełny numer
SN2016.PDF

Artykuły

Anna Antas-Jaszczuk
15-25
Profilaktyka w pracy wychowawczej i edukacyjnej w polskim systemie oświatowym
9
PDF
Mirosław Z. Babiarz, Ewa M. Szumilas, Barbara Skałbania
27-39
Dylematy edukacji uczniów sześcioletnich w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych w kontekście edukacji włączającej
34
PDF
Mariusz Dobijański
41-60
Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja w warunkach instytucjonalnych
82
PDF
Elżbieta Gaweł-Luty
61-76
Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych
38
PDF
Leszek Ploch
77-95
Wymiary wolontariatu studentów z niepełnosprawnością w środowisku społecznym
11
PDF
Elena Zheleva
97-108
Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami
9
PDF
Oksana Anisimova
109-115
Specyfika przystosowania społecznego uczniów zdolnych
9
PDF
Katarzyna Marciniak-Paprocka
119-129
Kształcenie osób niepełnosprawnych we Włoszech
53
PDF
Mikołaj Bieluga
133-143
Edukacja plastyczna jako element inkluzji społecznej
38
PDF
Beata Bocian-Waszkiewicz
145-165
Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
63
PDF
Małgorzata Bednarczyk
167-178
Dogoterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych
78
PDF
Beata Boczukowa
179-191
Metody zapobiegania procesom uwsteczniającym – pomiędzy andragogiką rewalidacyjną a gerontogogiką
10
PDF
Mariusz Dobijański
193-205
Rola diagnozy w procesie planowania postępowania włączającego młodzież niedostosowaną społecznie do uczestnictwa i partycypacji społecznej. Cele i zadania zespołu diagnostycznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku
9
PDF
Hanna Dłutowska-Osik, Agnieszka Lipowska-Kuźba
207-223
Dziecko niepełnosprawne wśród nas
83
PDF
Ewa Jówko
225-234
Uczeń zdolny w kulturze szkoły
52
PDF
Magda Lejzerowicz
235-250
Osoby niepełnosprawne: dostępność edukacji wyższej
16
PDF
Marek Mudant
251-280
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – rola ośrodków interwencji kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
130
PDF
Leszek Ploch
281-307
Stymulowanie pozytywnego nastawienia życiowego starszych osób z niepełnosprawnością poprzez aktywizację twórczą
12
PDF
Anna Skomiał
309-327
Poziom wyobraźni twórczej u nieprzystosowanej społecznie młodzieży męskiej w wieku 13-16 lat
16
PDF
Beata Bocian-Waszkiewicz
331-342
Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne
14
PDF
Katarzyna Malewicz
343-348
Scenariusz warsztatu arteterapeutycznego „Kreacja emocji – mapa przeżyć wewnętrznych”
8
PDF