Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

       Przekazany do Państwa rąk numer czasopisma „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” rozpoczyna edycję drugiej dziesiątki. Na wzór poprzednich wydań zawiera interesujące teksty z zakresu teorii i praktyki edukacji włączającej. Ten numer otwiera doniesienie z badań M. Nazarczuk, Sfera kontaktów społecznych uczniów z niepełnosprawnością wzrokową uczęszczających do szkół integracyjnych i ogólnodostępnych, przygotowane przez badaczkę problemów edukacji włączającej dotyczącej dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Autorka i jej teksty są znane czytelnikom czasopisma, ponieważ publikowała ona już na naszych łamach swoje artykuły. Kolejny tekst, Y. Parvanovej, Community‐based program for drug prevention in schools (a practical example) to prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących środowiskowych programów zapobiegania narkomanii wśród młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne w Bułgarii. Natomiast artykuł P. Szmitkowskiego, Prawno‐organizacyjne podstawy ochrony ludności o specjalnych potrzebach w sytuacjach kryzysowych dotyczy niezwykle ważnego obszaru bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. W obszarze doświadczeń w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie zamieszczony został tekst J. Majerčíkovej Curriculum development in Slovakia, dotyczący
opracowywania programów nauczania na Słowacji.


       W części dotyczącej praktyki integracyjnej znalazło się interesujące opracowanie M. Owczarek, Efekty pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnokształcącej z klasami integracyjnymi na przykładzie X LO w Radomiu. Podsumowanie tekstu M. Owczarek: Integracja, jako budowanie wspólnoty, nie musi oznaczać jednorodności. Różnorodność stanowi bogactwo. We wspólnocie każdy ma swoje miejsce ‐ wyjątkowe, niepowtarzalne i indywidualne, wcale nie takie samo. We wspólnocie wszyscy są potrzebni. Tworzą razem swoistą całość. Tak rozumiana integracja zmierzałaby raczej do włączenia osób z dysfunkcjami do społeczności, wraz z ich indywidualnością, niż do upodobnienia ich do społeczności osób pełnosprawnych poprzez tworzenie iluzji i zaprzeczanie różnicom jest godne podkreślenia i powinno być myślą przewodnią w tworzeniu środowiska włączającego.


       W części „Recenzje i sprawozdania” T. Zacharuk zaprezentowała recenzję książki D. Mitchella: What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence‐based teaching strategies. Książka D. Mitchella jest niezwykle aktualna i będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli realizujących w praktyce edukację włączającą. Dzięki znajomości zaprezentowanych przez autora strategii nauczyciele mogą wpłynąć na podniesienie poziomu jakości kształcenia nie tylko uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale wszystkich uczniów w klasie.


       Podobnie jak w poprzednich latach, ideą przewodnią wydawanego czasopisma jest propagowanie idei włączania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w nurt masowej edukacji, tak aby mogli oni realizować się w zakresie edukacji na poziomie wyższym. Czasopismo „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli i studentów, rodziców, pracowników socjalnych oraz wszystkich osób na co dzień organizujących pomoc psychologiczno‐pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

                                                                            Redaktor naukowy
                                                                              Tamara Zacharuk

Pełny numer
PDF