Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

       Rok 2012 to drugi rok realizacji założeń edukacji inkluzyjnej w polskich szkołach. Do realizacji strategii edukacji włączającej przystąpiły szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. W ten sposób cały system szkolnictwa polskiego został objęty ideą inkluzji. Niezwykle ważnym zagadnieniem w tym obszarze jest tworzenie relacji nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek, o czym możecie Państwo przeczytać w artykule prof. L. Pytki „Wychowanie przez prowadzenie”. Najważniejszą relacją zachodzącą między wychowawcą i wychowankiem, nauczycielem i uczniem, opiekunem i podopiecznym jest prowadzenie. Jest to relacja zachodząca między dwoma podmiotami ‐ pedagogiem i dzieckiem. Istota najbardziej elementarnego wpływu (w tym wychowawczego) jednej osoby na inną tkwi w rodzaju czynności, w działaniu. Z pewnością każde działania ma swe podłoże intelektualne, emocjonalne. To, co liczy się ostatecznie, to wzajemne zachowania podmiotów – aktorów w jakimś, zawsze określonym kontekście społeczno‐kulturowym. To kulturowo‐społeczne tło nazywa się otoczeniem systemu lun, po prostu środowiskiem (milieu).


       Nie mniej ważnym zagadnieniem jest praktyczny aspekt realizacji edukacji włączającej. Dlatego też naszych czytelników odsyłamy do artykułu prezentującego założenia dokumentacji w świetle Rozporządzeń MEN z 17 listopada 2010 r. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno ‐Terapeutycznego. Zachęcamy również do zapoznania się ze scenariuszem zajęć zaproponowanym przez dr B. Bocian.


       W aktualnym numerze znajdziecie Państwo także kolejny materiał w cyklu prezentującym doświadczenia w zakresie edukacji inkluzyjnej w Europie i na świecie. W założenia i realizację edukacji włączającej w Francji wprowadzi Państwa K. Marciniak‐Paprocka.


       Warto zwrócić uwagę na rozwiązania dotyczące edukacji włączającej proponowane za granicą. Tym razem polecamy książkę Creating Inclusive Classrooms: effective and reflective practices / Spencer J. Salend. Recenzję tej publikacji przygotowała W. Warowna.


       Rozszerzając formułę czasopisma w bieżącym numerze dokonano zmiany tytułów podrozdziałów zastępując pojęcie pedagogiki i edukacji integracyjnej pojęciem pedagogiki i edukacji inkluzyjnej. Inkluzja jest pojęciem znacznie szerszym niż integracja. Odrzuca ona tradycyjne podejście do osób niepełnosprawnych, proponuje uznać zjawisko niepełnosprawności za część doświadczenia ludzkości i traktować je jako centralną kwestię w planowaniu usług służących człowiekowi [M. John, P. Bayliss, 1994, s. 18]1.

 

                                                                       Redaktor naukowy
                                                                         Tamara Zacharuk

 

 

 

 


1 M. John, P. Bayliss, Włączający system edukacji, [w:] Wychowanie i nauczanie integracyjne: materiały dla nuczycieli i rodziców, wybór i oprac. J. Bogucka, M. Kościelska, Warszawa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1994, s. 18

Pełny numer
PDF