Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

       Problematyka włączania społecznego niezmiennie pozostaje w obszarze zainteresowań zarówno pedagogów, psychologów, teoretyków i praktyków, jak również jest przedmiotem analiz w zakresie organizacyjnoprawnym.
       Najnowszy numer czasopisma „Student Niepełnosprawny” otwiera artykuł prof. L. Pytki „O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej”. Autor swoją analizę rozpoczyna od teoretycznych rozważań o swoistych triadach w pedagogice w zależności od orientacji aksjologicznych i teoretycznych. Po pierwsze – o podejściu segregacyjnym (wyłączającym) charakterystycznym dla tzw. pedagogiki przystosowania, po drugie – o podejściu integracyjnym dążącym do scalania w system elementów odrzucanych i stygmatyzowanych, oraz o podejściu inkluzyjnym lansującym włączanie jednostek w proces społecznej kreatogenności, zapobiegającej odrzuceniu i naznaczaniu społecznemu. Wspomniane tu trzy nurty
są ściśle powiązane, z jednej strony z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej zaś – z trzema paradygmatami uprawiania nauki i trzema odmianami pedagogiki jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej.


       W aktualnym numerze poruszane są zarówno teoretyczne, jak praktyczne aspekty dotyczące realizacji edukacji włączającej. Na uwagę zasługuje tekst E. Jówko dotyczący klimatu społecznego szkoły i jego znaczenia w tworzeniu warunków dla realizacji wysokiej jakości edukacji inkluzyjnej. Autorka konkluduje, że (…) panujący w szkole klimat oddziałuje na postawy i zachowania uczniów w szkole i poza nią, jak również na ich osiągnięcia w szkole. To, jak uczniowie się czują w szkole, jak spostrzegają i odczuwają atmosferę panującą w placówce, stanowi czynnik warunkujący ich osiągnięcia w nauce, ich samopoczucie, rozwój osobisty, zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwijanie kompetencji życiowych i społecznych. Klimat społeczny panujący w klasie i szkole ma szczególne znaczenie dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczniów niepełnosprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


       Realizacja edukacji włączającej w szkole była przedmiotem oceny Najwwyższej Izby Kontroli. Analizę raportu prezentuje D. Rolka w artykule pt. „Charakterystyka edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli”. Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród nauczycieli realizujących w praktyce ideę edukacji inkluzyjnej.


       Ewolucję w zakresie praktyki edukacji włączającej w szkołach omawia K. Marciniak-Paprocka w artykule „Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku”.


       Praktykom szczególnie polecamy tekst J. Juszczak „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej”. Autorka zajmuje się teatrem i jego zastosowaniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W artykule przedstawia działanie zespołu Rabarbar, działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Siedlce. W artykule ukazana jest współpraca młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z osobami niepełnosprawnymi przy realizacji projektu teatralnego dotyczącego inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku lokalnym. Spektakl „Ciaptak, czyli rzecz o tolerancji” zaprezentowany został Parze Prezydenckiej podczas wizyty w Siedlcach, w maju 2013 roku.


       Szczególnej uwadze polecamy opis autorskiego programu „Start(ujemy) z EDCL!” realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


       Jak w każdym numerze „Studenta Niepełnosprawnego” znajdą Państwo scenariusz zajęć integracyjnych autorstwa B. Bocian-Waszkiewicz, a także kolejny materiał w cyklu prezentującym doświadczenia w zakresie
edukacji inkluzyjnej w Europie i na świecie. Założenia i realizację edukacji włączającej w Holandii przedstawia w swoim artykule K. Marciniak-Paprocka.


       Mamy nadzieję, że bieżący numer spotka się z Państwa zainteresowaniem, a prezentowane treści zostaną wykorzystane w rozważaniach teoretycznych i działaniach praktycznych na rzecz rozwoju edukacji inkluzyjnej.

 

                                                                                                Redaktor naukowy
                                                                                                  Tamara Zacharuk

Pełny numer
SN2013