Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
pdf

Słowa kluczowe

universal design
space arrangement in kindergarten
accessibility
preschool child
special needs

Abstrakt

Universal design of space in a kindergarten should be aimed at creating full accessibility of public space that will meet the expectations of all children, regardless of age, health condition or limitations of mobility or perception. The universal availability of space determines the proper development of an individual. In order to improve the safety and limit the social exclusion of children, including children with special educational needs, one should strive to shape an environment based on the principles of universal design. The article presents the assumptions for the design and arrangement of a child's space in a kindergarten taking into account its needs, and discusses issues related to the elimination of spatial barriers that increase safety and independence in the child's personal development.

https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.03
pdf

Bibliografia

Domagała-Zyśk E. (2015), Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu,
[w:] M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki,
Wyd. KUL, Lublin.
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169).
Nowacka Ł. (2008), Kształtowanie przestrzeni z punktu widzenia zróżnicowanego
odbiorcy – antropometria jako narzędzie w projektowaniu, „Studia i Materiały Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, R. 10, z. 2 (17).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).
Wieruszewska-Duraj S. (2015), Technika doświadczeń poszukujących w nabywaniu
i kreowaniu wiedzy ekologicznej przez dzieci 5-letnie, Pracownia Wydawnicza Wydziału
Humanistycznego UPH w Siedlcach, Siedlce.
Wysocki M. (2012), Przestrzeń dostępna – wyzwania społeczne i projektowe, „Czasopismo
Techniczne”, t. 1-A/2, z. 1.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.