Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

pandemia
nauczanie
edukacja
niepełnosprawność

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki nauczania na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności problemów związanych z jego realizowaniem.

https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.09
PDF

Bibliografia

https://www.specjalni.pl/2020/03/cwiczenia-i-nauka-online-dla-najmodszych. html#more [11.03.2020].
Kowalski M. (2020), Nauczanie zdalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/nauczanie-zdalne-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-3635.html [01.04.2020].
Kozimior-Cyganik A. (2020), Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów ze SPE oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, https://edurada.pl/artykuly/organizacja-zdalnego-nauczania-dla-uczniow-ze-spe-oraz-dla-uczniow-posiadaj-cych-orzeczenie-o-potrzebie-kszta-cenia-specjalnego/ [04.05.2020].
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 493.
Wapiennik E. (2005), Działania Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością, [w:] D. Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans – tendencje i kierunki zmian, APS, Warszawa.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.