Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

postawy wobec pracy
nauczyciele
nadzieja na sukces

Abstrakt

Zmiany w oświacie mające charakter strukturalno-funkcjonalny nie pozostają bez wpływu na nauczycieli. Istniejące bowiem schematy poznawcze, z którymi ludzie funkcjonują w warunkach głębokiej zmiany społecznej, mają ograniczone możliwości adaptacyjne. Człowiek nie jest w stanie wytworzyć w krótkim przedziale czasowym nowych struktur poznawczych, które odpowiadałyby zmianom w jego środowisku społecznym czy zawodowym. Brak tych struktur uniemożliwia często adekwatne spostrzeganie zachodzących zmian, rodzi niepokoje i negatywne emocje, pogłębia stresy, kształtuje postawy. Charakter i skala zmian w oświacie pozostają niekiedy w sprzeczności z dotychczasowymi przekonaniami, poglądami i postawami nauczycieli, co może wywoływać zjawisko dysonansu poznawczego i rzutować na przejawiane postawy wobec pracy. Zwłaszcza gdy dostrzega się ograniczone możliwości odniesienia sukcesu zawodowego stanowiącego o realizacji własnych planów życiowych i zawodowych.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.19
PDF

Bibliografia

Bera R., (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa.

Gerstman S., (1970), Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne, Warszawa.

Januszek H., Sikora J., (2000), Socjologia pracy, Poznań.

Kanios A., (2018), Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych, Lublin.

Karney J., (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa.

Kotarbiński T., (1965), Traktat o dobrej robocie, Warszawa.

Kozielecki J., (2006), Psychologia nadziei, Warszawa.

Krawczyk-Bryłka B.,(2013), Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy, Warszawa.

Łaguna M., Trzebinski J., Zięba M., (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces, Warszawa.

Mądrzycki T., (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa.

Marody M., (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa.

Mika S., (1980), Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa.

Nowak S. (red.), (1973), Teorie postaw, Warszawa.

Reykowski J., (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa.

Snyder C., (2002), Hope theory: rainbows in the mind, "Psychological Inquiry", nr 13.

Sterniczuk B., Sterniczuk H., (1979), Człowiek w procesie pracy. Postawy wobec pracy, Warszawa.

Wojciszke B., (2007), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa.