Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

niepełnosprawność
tolerancja
integracja

Abstrakt

Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wielowymiarowy kontekst miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie. Propozycje rozwiązań obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak i osobowy. Współcześnie wskazuje się na potrzebę akceptacji osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa. Oprócz rozwiązań systemowych wymaga to z pewnością wychowania młodych ku otwartości na jednostki z deficytami rozwojowymi, wspólnej odpowiedzialności w szczególności za osoby słabsze, a także tolerancji dla różnorodności potrzeb i możliwości każdego człowieka.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.17
PDF

Bibliografia

Dykcik W., (2005), Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Towarzystwo Naukowe PTP, Poznań.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zatwierdzona Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1. sierpnia 1997 r.

Maciarz A., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Impuls, Kraków.

Piotrowska J.M., (2015), Przedszkole integracyjne jako miejsce kreowania tolerancji dla dzieci niepełnosprawnych, Chojnice.

Ustawa z 26 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, Dz.U. nr 123 poz. 776.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.