Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

umelecká škola
hudobná výučba
didaktická hra
rytmus
takt
melódia

Abstrakt

Výchovno-vzdelávací proces prešiel v 20. storočí zásadnými zmenami a vývojom. Už pri letmom pohľade na množstvo alternatív didaktických postu-pov a vyučovacích metód vidíme, že žiaden akokoľvek prepracovaný a dokonalý systém nie je univerzálny a jedine správny. Hudba a predmet hudobná náuka je pre žiaka v mladšom školskom veku predovšetkým hrou, v ktorej môže uplatňovať svoj poznávací a objaviteľský inštinkt. Vyjadruje ňou svoje pocity, zážitky, svoj vnútorný svet a spätne hudba obohacuje jeho osobnosť. Pomáha mu vytvárať životnú energiu a pocit radosti. Hudobné hry sú preto veľmi odporúčanou činnosťou. Môžeme ich realizovať v akejkoľvek etape vy-učovacej hodiny i v rámci všetkých hudobných činností.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.16
PDF

Bibliografia

Komenský J.A., (1953), Veľká didaktika, SPN, Bratislava.

Králiček J., (1976), Hrajme sa s deťmi, SPN, Bratislava.

Laubert J., Laubertová V., (1987), Komenského škola hrou znovu oživená, Štátne pedagogické nakladateľstvo, Praha.

Otto V., (1988), Slovník náučný (diel), Paseka, Praha.

Průcha J., Wallerová E., Mareš J., (1990), Pedagogický slovník, Portál, Praha.

Šimčík D., (2001), Hudba hrou, Vydavateľstvo Rokus.

Zapletal M., (1986), Organizátor hier, Smena, Bratislava.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##