Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

education
ADHD
mental disability

Abstrakt

Vzdelávanie sa dá považovať za ozložitý interaktívny proces, kde na seba pôsobia edukátor a edukant. Ovplyvňujú a obohacujú sa o nové poznatky a skúsenosti. Pri vzájomnom pôsobení a odovzdávaní si poznatkov nám nemôže stačiť len verbálna rovina. Moderný edukátor musí pracovať s modifi-kovanými poznatkami pri zvládaní žiakov s rôznym druhom a formou post-ihnutia. Zároveň pracuje s celou radou didaktických pomôcok, ktoré edukan-tom priblížia predkladanú problematiku. Takéto využívanie pomôcok sa tiahne celým prierezom vzdelávania už od minulých čias, kedy musíme spomenúť učiteľa národov Jána Ámosa Komenského a jeho mnohých predchodcov.

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.14
PDF

Bibliografia

Munden A., Arcelus J., (2006), Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál s.r.o., Praha.

Pokorná V., (2001), Teorie a náprava vývojových poruch učení a choin, Portál, s.r.o., Praha.

Riefová S., (2010), Nesoustředené a neklidné dítě ve škole, Portál, s.r.o., Praha.

Train A., (2001), Specifické poruchy chování a pozornosti, Portál, s.r.o., Praha.