Student Niepełnosprawny 2019
PDF

Słowa kluczowe

rozwój
potencjał osobowy
przywództwo
organizacja ucząca się

Abstrakt

Rozwój organizacyjny to od pewnego czasu pojęcie kluczowe dla osób, którym powierzono funkcję kierowniczą, a których istota działalności opiera się na kierowaniu aktywnością osób związanych z organizacją. Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu organizacji wymaga jej ciągłego dostosowywania się do warunków i wymagań będących skutkiem tychże zmian. Rozwój potencjału osób tworzących organizację jest efektem właściwej organizacji pracy i motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej) każdej z osób z nią związanych. Nie da się więc przecenić roli jaką w organizacji pełni osoba nią zarządzająca, odpowiedzialna za rozwój zasobów firmy. Od osób tych coraz częściej wymaga się nie tyle kierowania, co przewodzenia zespołowi pracowników. To od ich zaangażowania i stopnia utożsamiania się z celami i zadaniami organizacji, w której pracują zależy możliwość osiągania przez nią statusu organizacji uczącej się. Niniejszy artykuł stanowi refleksje dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego związane z działaniami mającymi na celu doskonalenie i rozwój placówki w wymiarze indywidualnym (osobowym), jak i organizacyjnym (procesowym).

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.07
PDF

Bibliografia

Bittel L.R., (1996), Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Bolesta-Kukułka K., (1995), Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Wydawnictwo Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.

Day C., (2006), Jak wygląda skuteczne przywództwo w szkole?, [w:] J.M. Michalak (red.), „Przywództwo w szkole”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Elsner D., (1999), Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć, Wydawnictwo MENTOR, Chorzów.

Elsner D. (1999), Nowa koncepcja WDN, [w:] „Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce”, Wydawnictwo RAABE, Warszawa.

Gasparski W., (1978), Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie badań, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Griffin R.W., (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Knafel K., Żłobecki E., (1999), Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Program Nowa Szkoła, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Kotarbiński T., (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej, metodologii nauk, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Lewin K., (1951), Field Theory in Social, Science. Harper and Row Publishing, New York.

MacBeath J., Swaffield S., (2009), Leadership for Learning, w: J. MacBeath, N. Dempster (red.), „Connecting Leadership and Learning. Principles for Practice”, Routledge, London, New York.

Machaczka J., (1996), Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana – tryptyk rozwoju organizacji, „Przegląd Organizacji” nr 5/96, Wydawnictwo TNOiK, Warszawa.

Penc J., (2001), Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Pomianowska M., Sielatycki M., Tołwińska-Królikowska E., (2000), Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.

Stoner J.A.F., Wankel C., (1992), Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.