Artykuły w czasopiśmie Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy publikowane są zgodnie z licencją  Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, stosując międzynarodowe standardy dla wydawców i autorów.
Diagramy Comittee on Publication Ethics
 w polskiej wersji językowej.

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI:

 • Do publikacji przyjmowane są oryginalne i twórcze wyniki badań, artykuły przeglądowe, scenariusze, recenzje.
 • Artykuły przesłane do wydawnictwa nie mogą być wcześniej publikowane ani też znajdować się w redakcji innych wydawnictw.
 • Przesłane do redakcji teksty winny spełniać warunki określone przez wydawnictwo.
 • Decyzja o przyjęciu przesłanego tekstu zależy od jego oryginalności, nowości oraz zgodności z określonym zakresem merytorycznym
 • Przesłane teksty artykułów winny mieć pełną adnotację dotyczącą danych (nazwisko, imię) Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych, afiliację, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenia autora.


PROCEDURA RECENZOWANIA:

 1. Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomosci przyjamniej raz w roku. Aktualna lista znajduje się jest na stronie internetowej czasopisma w zakładce „O czasopiśmie".
 2. Publikacja zostaje poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process". Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 4. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji).
 5. Ostateczną decyzję o włączeniu artykułu do danego numeru czasopisma podejmuje Redaktor Naczelny

 

GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP:

Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting są bezwzględnie uznawane za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo należy ograniczyć do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, metod badawczych oraz  realizacji badań.

W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich:

- musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie materiału do publikacji

- jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu.

Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez redakcję ujawniane, a informacje o nich zostaną przekazane instytucjom czy towarzystwom naukowym oraz innym jednostkom zatrudniającym autora.